COOPERSURGICALS INTEGRITETSPOLICY

Choose your language:

A. OM DENNA POLICY

Vi vill erbjuda dig professionella och högkvalitativa produkter och tjänster, och samtidigt värna om din integritet.

Denna integritetspolicy (”Policyn”) beskriver när, varför och hur vi samlar in, använder och på annat sätt hanterar (”behandlar”) personuppgifter om våra kunder, potentiella kunder, återförsäljare, potentiella återförsäljare, affärspartners och användare av våra webbplatser (”Datasubjekt”). ”Personuppgifter” är all information som relaterar till dig och som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera dig som person.

Vi kan behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy när vi samlar in sådana uppgifter från dig. Vår integritetspolicy ska läsas tillsammans med alla övriga rättsliga meddelanden eller villkor som tillhandahålls till dig när vi samlar in uppgifter från dig (eller vid senare tillfälle), eller som finns tillgängliga på andra sidor på vår webbplats.

När du använder våra webbplatser kommer vi att behandla de personuppgifter om dig som samlas in med kakor i enlighet med vår policy om kakor (cookies). Se vår policy om kakor.

B. VEM ANSVARAR FÖR DINA UPPGIFTER?

Vi, CooperSurgical, med europeiskt huvudkontor på Knardrupvej 2, 2760 Målov, Danmark, är registeransvariga för dina personuppgifter. Du kan kontakta oss på [email protected] och telefon: +45 4679 0200.

När CooperSurgical delar personuppgifter med CooperSurgicals affärspartners (“Affärspartners”, det vill säga våra dotterbolag, vårt slutliga holdingbolag och dess dotterbolag), blir även dessa affärspartners registeransvariga enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. Information om våra Affärspartners, däribland deras adresser, finns på https://www.coopersurgical.com/Affiliates och i Bilaga 1.

I denna integritetspolicy avser referenser till ”vi”, ”oss” och ”vår/våra” CooperSurgical och/eller dess Affärspartners. Referenser till ”du/ni” och ”din/dina/er/era” avser Datasubjekten.

C. VILKA UPPGIFTER BEHANDLAR VI, OCH VARFÖR?

Den information som vi samlar in från dig, beroende på hur du interagerar med oss (till exempel hur du använder våra webbplatser), och syftet med vår behandling, innefattar:

Datasubjekt kategori

Typ av information

Behandlingssyfte

Rättslig grund för behandling

Kliniker och läkare

 • ditt namn
 • din adress (arbete och bostad)
 • din e-postadress
 • dina telefonnummer (arbete och privat)
 • din inköpshistorik
 • din befattning
 • din verksamhetssektor
 • mediekanaler
 • skicka varor som du köpt från oss
  tillhandahålla tjänster som du köpt från oss
 • uppfylla ett avtal som vi har med dig, däribland för att ta emot betalningar från dig och skicka fakturor, kontoutdrag, påminnelser om förnyelse av tjänst samt betalningspåminnelser
 • skicka kommersiella meddelanden som inte är marknadsföring till dig
  skicka marknadsföringsmateria l (inkl. e-nyhetsbrev) som relaterar till våra produkter och tjänster till dig, om du har efterfrågat detta
 • följa gällande lagar och bestämmelser
 • genomförande av avtal som vi har med dig
 • ditt samtycke (om detta har efterfrågats och givits)

Potentiella kunder

 • ditt namn
 • din adress (arbete och bostad)
 • din e-postadress
 • dina telefonnummer (arbete och privat)
 • skicka marknadsföringsmateri al (inkl. e-nyhetsbrev) som relaterar till våra produkter och tjänster samt forsknings- och branschnyheter till dig om du har efterfrågat detta
 • ditt samtycke (om detta har efterfrågats och givits)

Kunder (inklusive kliniker)

 • ditt namn
 • din adress (arbete och bostad)
 • din e-postadress
 • dina telefonnummer (arbete och privat)
 • din yrkestitel, befattning
 • skicka varor som du köpt från oss
 • tillhandahålla tjänster som du köpt från oss
 • genomförande av avtal som upprättats mellan oss, däribland att ta emot betalningar från dig och skicka fakturor, kontoutdrag, påminnelser om förnyelse av tjänst samt betalningspåminnelser
 • skicka kommersiella meddelanden som inte är marknadsföring till dig
 • skicka marknadsföring (inkl. vårt e-nyhetsbrev) som relaterar till våra produkter och tjänster till dig, om du har efterfrågat detta
 • följa gällande lagar och bestämmelser
 • genomförande av avtal som vi har med dig
 • ditt samtycke (om detta har efterfrågats och givits)

Återförsäljare och potentiella återförsäljare

 • ditt namn
 • din adress (arbete och bostad)
 • din e-postadress
 • dina telefonnummer (arbete och privat)
 • din yrkestitel, yrkesroll
 • beställa varor och tjänster av dig
 • förfrågningar om varor och tjänster som du eventuellt kan leverera till oss
 • skicka annat än marknadsföring kommersiella meddelanden
 • uppfylla ett avtal som upprättats mellan oss, däribland att utfärda inköpsorder till dig och göra betalningar till dig
 • följa gällande lagar och bestämmelser
 • uppfylla ett avtal som upprättats mellan oss
 • ditt samtycke (om detta har efterfrågats och lämnats)

Användare av våra webbplatse r

 • kakor
 • IP-adress
 • geografiskt läge
 • webbläsarens typ och version
 • operativsystem
 • information om dina besök på våra webbplaster och din användning av dem
 • administration av våra webbplatser
 • personalisering av våra webbplatser
 • möjliggöra din användning av tjänsterna på våra webbplatser
 • följa gällande lagar och bestämmelser
 • genomförande av avtal som vi har med dig
 • ditt samtycke (om detta har efterfrågats och givits)

Våra affärssyften – vi kan även använda dina personuppgifter för våra affärssyften (våra berättigade intressen), till exempel:

 • för registerhållning, statistisk analys, internrapportering och forskningsändamål
 • för att utreda dina eventuella klagomål
 • för att tillhandahålla bevisning i eventuella eller förväntade dispyter mellan dig och oss
 • för att upptäcka och förebygga bedrägeribrott och andra straffbara handlingar, samt i riskhanteringssyfte
 • för katastrofberedskap för verksamheten (till exempel säkerhetskopiering)
 • för att säkerställa nätverks- och informationssäkerhet
 • för att kontakta dig i din roll som representant för ett företag som är kund eller återförsäljare i samband med vår relation till det företag
 • för att kontakta dig i din roll som representant för ett företag som vi betraktar som en potentiell kund eller återförsäljare
 • för att kontakta dig i samband med välgörenhetsändamål som vi stödjer
 • att vara värd för, underhålla och på andra sätt stödja driften av våra webbplatser, däribland att anpassa olika webbplatsaspekter för att förbättra din användarupplevelse
 • för lagring av dokument och uppgifter
 • för att skydda CooperSurgicals och dess Affärspartners, personals och andras rättigheter, egendom och/eller säkerhet
 • för att säkerställa kvaliteten hos de tjänster vi som erbjuder till våra klienter och andra datasubjekt.

Vi tror att inte risken för kränkning av dina rättigheter till uppgiftsskydd avseende de personuppgifter vi inhämtar baserat på våra berättigade intressen är överdrivet stor. Vi har även sett till att skydda dina rättigheter genom att införa säkerhetskontroller och lämpliga tidsgränser för lagring.

Vi kan använda dina personuppgifter även för ytterligare specifika ändamål som klargörs då dina personuppgifter inhämtas.

Om du väljer att inte tillhandahålla de personuppgifter vi efterfrågar kan vi inte garanterat tillhandahålla de produkter och/eller tjänster som du har begärt, eller på annat sätt uppfylla syftet som fick oss att efterfråga personuppgifterna.

D. HUR OCH NÄR DELAR VI UPPGIFTER MED TREDJEPARTER?

Vissa produkter och/eller tjänster som vi erbjuder kräver att tredjeparter involveras. Vi varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör personuppgifter kommersiellt tillgängliga till någon tredjepart, förutom att vi kan dela information inom vår företagsgrupp, med våra tjänsteleverantörer och andra tredjeparter för de syften som beskrivs i denna Policy:

a) Uppgiftsdelning inom CooperSurgical-gruppen

CooperSurgical kan dela dina personuppgifter med Affärspartners:

 • när detta behövs för att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och/eller tjänster eller information som du har begärt; till exempel överför vi dina personuppgifter till USA och Sydafrika
 • om du samtycker till att vi gör detta (till exempel om du ger ditt samtycke till marknadsföringskommunikation med Affärspartners).

b) Uppgiftsdelning med tjänsteleverantörer

Vi delar även dina personuppgifter med tredjeparter som är våra tjänsteleverantörer, i samband med:

 • leveranser av våra produkter (t.ex. budfirmor och kliniker)
 • marknadsförings- och annonstjänster (t.ex. PR-byråer, interaktiva byråer, leverantörer av epostlösningar)
 • våra webbplatser (t.ex. värdskap och underhåll för våra webbplatser)
 • it-tjänster och it-lösningar (t.ex. att tillhandahålla datalagring och bistå oss med databashantering).

Vi har valt ut dessa tjänsteleverantörer med omsorg och vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter har ett adekvat skydd. Alla våra tjänsteleverantörer har med skriftliga avtal förbundit sig att behandla överförda personuppgifter enbart i syfte att tillhandahålla oss sina specifika tjänster och upprätthålla lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

c) Uppgiftsdelning med andra mottagare

Vi kan även dela dina personuppgifter med:

 • våra bokförare, revisorer, jurister och liknande rådgivare då vi ber dem om professionell rådgivning
 • annan tredjepart om vi är skyldiga att visa eller dela dina personuppgifter för att följa gällande lag, eller för att skydda CooperSurgicals och dess Affärspartners, personals och andras rättigheter, egendom och/eller säkerhet
 • annan tredjepart i syfte att agera i enlighet med krav från domstol, tillsynsorgan eller myndighet, till exempel för att följa ett domstolsbeslut eller agera i enlighet med gällande lagar och bestämmelser
 • investerare och andra relevanta tredjeparter i händelse av försäljning eller andra företagstransaktioner som relaterar till CooperSurgical och/eller någon av dess Affärspartners

E. INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Överföringen av dina personuppgifter till och mellan Affärspartners, tjänsteleverantörer och andra mottagare kan innefatta att dina personuppgifter skickas till mottagare på platser utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), där skyddet eventuellt inte är på samma nivå som i EES-länderna, inklusive tredjeland som inte omfattas av Europeiska kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå, däribland: USA och Sydafrika
Vi kommer emellertid att överföra dina personuppgifter till mottagare utanför EES endast då:

 • överföringen sker till en plats eller med en metod eller under omständigheter som av Europeiska kommissionen anses ge dina personuppgifter ett adekvat skydd
 • då vi har infört sådana standardklausuler för uppgiftsskydd som antagits av Europeiska kommissionen eller annan relevant dataskyddsmyndighet
 • när inget av det ovanstående gäller men vi ändå har laglig rätt att göra detta, till exempel om överföringen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla ett avtal som vi har med dig eller för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Du kan begära närmare information om de säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit i samband med överföring av personuppgifter till mottagare utanför EES, och i förekommande fall en kopia av de standardklausuler för uppgiftsskydd som vi tillämpar, genom att kontakta oss på: [email protected].

F. HUR LÄNGE SPARAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vår policy är att spara dina personuppgifter så länge som krävs med hänsyn till insamlingens specifika ändamål (till exempel för att uppfylla ett avtal med dig). Vi kan emellertid vara skyldiga att spara vissa personuppgifter en längre tid, beroende på bland andra följande faktorer:

 • rättslig skyldighet i enlighet med gällande lag att spara uppgifter under en viss tidsperiod (till exempel för efterlevnad av skatte- och redovisningsregler)
 • för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (till exempel i samband med en potentiell dispyt).

Då vi fortsätter att behandla dina personuppgifter kommer vi att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med denna integritetspolicy. Så snart de inte längre behövs raderar eller avidentifierar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Om du vill veta hur länge vi sparar dina personuppgifter för ett visst ändamål kan du kontakta oss på: [email protected]. För mer information om hur länge kakor sparas hänvisar vi till vår policy om kakor.

G. HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi förstår att dina personuppgifter kan vara konfidentiella. Vi kommer att upprätthålla sekretessen för dina personuppgifter och skydda dem i enlighet med vår integritetspolicy och alla tillämpliga lagar, däribland den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (“GDPR“).

Vi har implementerat tekniska och driftsmässiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och otillåten ändring eller radering. Vissa åtgärder innefattar användning av brandväggar, kryptering, korrekta hanteringsrutiner för åtkomsträttigheter, omsorgsfullt utvalda handläggare och andra tekniskt och kommersiellt rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter på lämpligt sätt. I tillämpliga fall kan vi även skapa säkerhetskopior och med andra medel förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt skadas eller förstörs. Dessa åtgärder säkerställer en tillräcklig säkerhetsnivå i relation till riskerna som behandlingen innebär och typen av personuppgifter som ska skyddas.

Observera dock att överföring av information till oss via internet aldrig kan vara 100 % säker. För alla betalningar som vi tar emot från dig via internet kommer vi att använda ett betalsystem med erkänd säkerhet.

Vi kommer omgående att meddela dig om alla eventuella brott mot dina personuppgiftsrättigheter som kan innebära betydande risker.

H. DINA RÄTTIGHETER

Följande avsnitt förklarar vilka rättigheter du kan göra gällande. De olika rättigheterna är inte absoluta, och för var och en av dem gäller vissa undantag eller kvalifikationer i enlighet med GDPR och andra allmänt tillämpliga dataskyddslagar.

 • Rätten till information – du har rätt att få tydlig och lättbegriplig information om hur vi använder dina personuppgifter. Därför tillhandahåller vi information till dig i denna integritetspolicy och i eventuella rättsliga meddelanden eller villkor som skickas till dig.
 • Rätten till tillgång – du har rätt att få bekräftelse från oss om huruvida dia personuppgifter behandlas av oss eller inte, samt om hur viss annan information (liknande den som finns i denna Policy) används. Du har även rätt att få tillgång till dina personuppgifter genom att begära en kopia av de personuppgifter som berör dig. Syftet är att du ska känna till att vi använder dina uppgifter och kunna kontrollera att det sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Vi kan vägra att lämna ut information om detta skulle innebära att uppgifter om någon annan avslöjas, eller om en annan persons rättigheter skulle påverkas negativt.
 • Rätten till rättelse – du kan be oss att vidta åtgärder för att korrigera dina personuppgifter om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga (till exempel om ditt namn eller din adress är felaktigt angiven).
 • Rätten till radering – denna rättighet kallas även ”rätten att bli bortglömd”. Kortfattat innebär den att du kan begära att dina personuppgifter raderas eller tas bort, till exempel om vi saknar skälig anledning att fortsätta använda dem eller om användningen är olaglig. Detta är dock ingen allmän raderingsrättighet, och vissa undantag finns, till exempel om vi behöver använda informationen för att försvara ett rättsligt anspråk eller uppfylla en rättslig skyldighet.
 • Rätten till begränsning av behandling – du har rätt att ”blockera” eller begränsa ytterligare användning av dina personuppgifter när vi bedömer en begäran om rättelse eller som ett alternativ till radering. När behandlingen begränsas kan vi fortfarande spara dina personuppgifter men inte fortsätta att använda dem.
 • Rätten till dataportabilitet – du har rätt att få ut och använda vissa personuppgifter för egna ändamål hos andra organisationer (alltså separata registeransvariga). Detta gäller endast personuppgifter som du har lämnat till oss och som vi behandlar med ditt samtycke för att kunna uppfylla vårt avtal, som behandlas med automatiska förfaranden. I så fall kommer vi att förse dig med en kopia av dina uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, eller (om det är tekniskt möjligt) överföra dina uppgifter direkt till en separat registeransvarig.
 • Rätten att göra invändningar – du har rätt att när som helst invända mot vissa typer av behandling på grunder som relaterar till din speciella situation, förutsatt att behandlingen utförs för ändamål som rör berättigade intressen hos CooperSurgicals, någon av dess Affärspartners eller datamottagare. Vi kommer att tillåtas att fortsätta att behandla personuppgifterna om vi kan uppvisa övertygande och berättigande skäl till behandlingen, som väger tyngre än dina intressen samt fri- och rättigheter, eller om vi behöver göra detta för att fastslå, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om du invänder mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.
 • Rätten att återkalla samtycke – då vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. En sådan återkallelse påverkar dock inte lagenligheten för behandlingen som skedde före återkallelsen.

I. HUR DU KONTAKTAR OSS

Om du önskar ytterligare information eller vill utöva någon av de rättigheter som beskrivs ovan, eller om du är missnöjd med hur vi har behandlat dina personuppgifter, kan du kontakta vår dataskyddsansvarig på: [email protected].

Innan vi bedömer din begäran kan vi behöva begära ytterligare information för att kunna identifiera dig. Om du inte tillhandahåller den begärda informationen, och vi därför inte kan identifiera dig, kan vi vägra att behandla din begäran.

Vi svarar i allmänhet på din begäran inom en månad efter att ha mottagit den. Vi kan förlänga denna period med ytterligare två månader om detta är nödvändigt med hänsyn till hur många begäranden du har lämnat in och hur komplexa de är.

Vi kommer inte att debitera dig för några sådana meddelanden eller åtgärder, förutom om:

 • du begär ytterligare kopior av personuppgifter som är under behandling, då vi kan debitera rimliga administrativa kostnader
 • du lämnar in uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden, och särskilt repetitiva sådana, då vi antingen kan debitera dig för våra rimliga administrativa kostnader eller vägra att behandla din begäran.

Om du inte är nöjd med vår respons på ditt klagomål eller anser att vår behandling av dina personuppgifter inte följer dataskyddslagen kan du lämna in ett klagomål till den relevanta dataskyddsmyndigheten. Datatilsynet eller dess efterträdare är dataskyddsmyndigheten i Danmark.