ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV COOPERSURGICAL

Choose your language:

A. O TÝCHTO ZÁSADÁCH

Zaväzujeme sa vám poskytovať profesionálne a hodnotné výrobky a služby, a zároveň chrániť vaše osobné údaje.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (tiež „Zásady“) vysvetľujú, kedy a ako získavame, používame a inak nakladáme (súhrnne „spracúvame“) s osobnými informáciami o našich zákazníkoch, potenciálnych zákazníkoch, dodávateľoch, potenciálnych dodávateľoch, obchodných partneroch a používateľoch našich webových lokalít („dotknuté osoby“). „Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie, ktoré sa vás týkajú a ktoré je možné použiť na vašu osobnú identifikáciu, buď priamo alebo nepriamo.

Vaše osobné údaje smieme spracúvať, ako je to opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a ako je to opísané, keď od vás získavame údaje. Naše Zásady ochrany osobných údajov si musíte prečítať spolu so všetkými ostatnými právnymi upozorneniami alebo obchodnými podmienkami, ktoré vám poskytneme, keď od vás získavame údaje (alebo v neskoršej fáze), resp. ktoré sú k dispozícii na iných stránkach našej webovej lokality.

Ak používate naše webové lokality, vaše osobné údaje získané pomocou súborov cookie budeme spracúvať v súlade s našimi Zásadami používania súborov cookie. Prečítajte si, prosím, naše Zásady používania súborov cookie.

B. KTO JE ZODPOVEDNÝ ZA VAŠE ÚDAJE?

My, spoločnosť CooperSurgical, s európskou centrálou v: Knardrupvej 2, 2760 Målov, Dánsko – sme prevádzkovateľom vašich osobných údajov. Kontaktovať nás môžete na adrese [email protected] a telefonicky na čísle: +45 4679 0200.

Keď spoločnosť CooperSurgical zdieľa osobné údaje s prepojenými podnikmi CooperSurgical („prepojené podniky“, čiže našimi dcérskymi spoločnosťami, našou najvyššou holdingovou spoločnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami), prepojené podniky sú tiež prevádzkovateľmi, ako je vysvetlené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Podrobnosti o prepojených podnikoch, vrátane ich sídiel, sú uvedené na adrese https://www.coopersurgical.com/Affiliates a v Prílohe 1.

Ak sa v týchto Zásadách ochrany osobných údajov odkazuje na „my“, „nám“ alebo „náš“, znamená to spoločnosť CooperSurgical a/alebo prepojené podniky. Ak sa odkazuje na „vy“ a „váš“, znamená to dotknuté osoby.

C. AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A PREČO?

Typy informácií, ktoré smieme od vás získavať, závisia od spôsobu vašej interakcie s nami (napríklad ako využívate naše webové lokality), a účely spracúvania zahŕňajú:

Kategória dotknutýc h osôb

Typ informácií

Účely spracúvania

Právny základ spracúvania

Kliniky a lekári

 • vaše meno
 • vaša adresa (pracovná a osobná)
 • vaša e-mailová adresa
 • vaše telefónne čísla (pracovné a osobné)
 • vaša história nákupov
 • pracovné zaradenie
 • odvetvie zamestnania
  mediálne kanály
 • posielanie tovarov, ktoré ste si od nás kúpili
 • poskytovanie služieb, ktoré ste si od nás kúpili
 • plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavrelivrátane inkasovania vašich platieb, posielania faktúr, vyhlásení, pripomenutí o obnovení služieb a pripomenutí platby
 • posielanie nemarketingových komerčných oznámení
 • posielanie marketingových oznámení (vrátane našich e-mailových bulletinov) súvisiacich s našimi výrobkami alebo službami, pokiaľ ste si ich vyžiadali
 • splnenie našich zákonných a regulačných povinností
 • plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli
 • váš súhlas (ak je požadovaný a poskytnutý)

Potenciálni zákazníci

 • vaše meno
 • vaša adresa (pracovná a osobná)
 • vaša e-mailová adresa
 • vaše telefónne čísla (pracovné a osobné)
 • posielanie marketingových oznámení (vrátane našich e-mailových bulletinov) súvisiacich s našimi výrobkami, službami, vedeckými a odvetvovými novinkami, pokiaľ ste si ich vyžiadali
 • váš súhlas (ak je požadovaný a poskytnutý)

Zákazníci (vrátane kliník)

 • vaše meno
 • vaša adresa (pracovná a osobná)
 • vaša e-mailová adresa
 • vaše telefónne čísla (pracovné a osobné)
 • vaše pracovné zaradenie, rola
 • posielanie tovarov, ktoré ste si od nás kúpili
 • poskytovanie služieb, ktoré ste si od nás kúpili
 • plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavrelivrátane inkasovania vašich platieb, posielania faktúr, vyhlásení, pripomenutí o obnovení služieb a pripomenutí platby
 • posielanie nemarketingových komerčných oznámení
 • posielanie marketingových oznámení (vrátane našich e-mailových bulletinov) súvisiacich s našimi výrobkami alebo službami, pokiaľ ste si ich vyžiadali
 • splnenie našich zákonných a regulačných povinností
 • plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli
 • váš súhlas (ak je požadovaný a poskytnutý)

Dodávatelia a potenciálni dodávatelia

 • vaše meno
 • vaša adresa (pracovná a osobná)
 • vaša e-mail adresa
 • vaše telefónne čísla (pracovné a osobné)
 • vaše pracovné zaradenie, rola
 • objednávanie tovarov a služieb od vás
 • dopytovanie tovarov a služieb, ktoré ste nám schopní dodať
 • posielanie nemarketingových komerčných oznámení
 • plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli vrátane vydávania nákupných objednávok a realizovania platieb pre vás
 • splnenie našich právnych a regulačných povinností
 • plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli
 • váš súhlas (ak bol požadovaný a poskytnutý)

Používatelia našich webových lokalít

 • súbory cookie
 • adresa IP
 • geografická poloha
  typ a verzia prehliadača
 • operačný system
 • informácie o vašich návštevách a využívaní našich webových lokalít
 • spravovanie našich webových lokalít
 • osobné prispôsobenie našich webových lokalít
 • umožnenie vášho využívania služieb dostupných na našich webových lokalitách
 • splnenie našich zákonných a regulačných povinností
 • plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli
 • váš súhlas (ak je požadovaný a poskytnutý

Naše obchodné účely – vaše osobné údaje smieme používať aj na naše interné obchodné účely (oprávnené záujmy), ako napríklad:

 • vedenie evidencie, štatistická analýza, interné výkazníctvo a výskumné účely;
 • vyšetrenie akýchkoľvek sťažností, ktoré podáte;
 • poskytnutie dôkazov v akýchkoľvek sporoch alebo predpokladaných sporoch medzi vami a nami;
 • na zistenie a prevenciu podvodov, iných trestných činov a na účely riadenia rizík;
 • na podnikanie a obnovenie prevádzky po katastrofe (napr. na vytvorenie záloh);
 • na zabezpečenie siete a informácií;
 • na kontaktovanie vás ako zástupcu spoločnosti, ktorá je zákazníkom alebo dodávateľom v spojení s našim vzťahom s danou spoločnosťou;
 • na kontaktovanie vás ako zástupcu spoločnosti, ktorú považujeme za potenciálneho zákazníka alebo dodávateľa;
 • na kontaktovanie vás v spojení s dobročinnými účelmi, ktoré podporujeme;
 • na hosťovanie, údržbu a inú podporu prevádzky našich webových lokalít vrátane prispôsobenia rôznych aspektov našich webových lokalít s cieľom zlepšiť vašu skúsenosť;
 • na dokumentáciu a uchovávanie/ukladanie údajov;
 • na ochranu práv, majetku a/alebo bezpečnosti spoločnosti CooperSurgical, akýchkoľvek prepojených podnikov, ich personálu a ďalších osôb; a
 • zaistenie kvality služieb, ktoré poskytujeme našim klientom a iným dotknutým osobám.

Sme presvedčení, že riziko pre vaše práva na ochranu údajov v spojení s osobnými údajmi, ktoré spracúvame na základe našich oprávnených záujmov, nie je nadmerné ani príliš rušivé. Taktiež sme zaviedli ochranu vašich práv zaistením patričných lehôt uchovávania a bezpečnostných kontrol.

Okrem toho môžeme vaše osobné údaje používať na ďalšie konkrétne účely objasnené v čase získania vašich osobných údajov.

Ak sa rozhodnete, že neposkytnete nami požadované osobné údaje, možno vám nebudeme môcť poskytnúť vami požadované výrobky a/alebo služby alebo inak splniť účel(y), na ktoré sme žiadali o osobné údaje.

D. AKO A KEDY ZDIEĽAME ÚDAJE S TRETÍMI STRANAMI?

Niektoré výrobky a/alebo služby, ktoré poskytujeme, si vyžadujú účasť tretích strán. Nepredávame, neprenajímame, nedistribuujeme ani inak komerčne nesprístupňujeme osobné údaje žiadnej tretej strane, s výnimkou, keď smieme zdieľať informácie v rámci našej skupiny spoločností s našimi poskytovateľmi služieb a ďalšími tretími stranami na účely stanovené v týchto Zásadách:

a) Zdieľanie údajov v rámci skupiny CooperSurgical

Spoločnosť CooperSurgical smie zdieľať vaše osobné údaje s prepojenými podnikmi:

 • keď to potrebujeme uskutočniť s cieľom poskytnúť vami požadované výrobky a/alebo služby alebo informácie; napríklad prenesieme vaše osobné údaje do Spojených štátov a Juhoafrickej republiky;
 • ak s tým súhlasíte (napríklad keď nám dáte súhlas pre marketingové oznámenia s prepojenými podnikmi).

b) Zdieľanie údajov s poskytovateľmi služieb

Vaše osobné údaje zdieľame aj s poskytovateľmi služieb tretích strán, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní rôznych služieb vo vzťahu k:

 • dodávkam našich výrobkov (napr. kuriéri a kliniky);
 • marketingovým a reklamným službám (napr. marketingové agentúry, interaktívne agentúry, poskytovatelia e-mailových riešení);
 • našim webovým lokalitám (napr. hosťovanie a údržba našich webových lokalít);
 • IT službám a riešeniam (napr. poskytovanie ukladacieho priestoru údajov, pomoc pri správe databázy).

Starostlivo sme vybrali poskytovateľov služieb a prijali opatrenia, aby boli vaše osobné údaje dostatočne chránené. Všetci naši poskytovatelia služieb sú viazaní písomnou zmluvou, že poskytnuté osobné údaje budú spracúvať iba na účely poskytovania konkrétnej služby a zachovávania vhodných bezpečnostných opatrení na ochranu vašich osobných údajov.

c) Zdieľanie údajov s inými príjemcami

Vaše osobné údaje smieme zdieľať aj s:

 • našimi účtovníkmi, audítormi, právnikmi alebo podobnými poradcami, keď ich požiadame o poskytnutie odborného poradenstva;
 • akoukoľvek inou treťou stranou, pokiaľ máme povinnosť zverejniť alebo zdieľať vaše osobné údaje s cieľom splniť akúkoľvek zákonnú povinnosť, resp. chrániť práva, majetok a/alebo bezpečnosť spoločnosti CooperSurgical, akéhokoľvek z prepojených podnikov, jeho personál a ďalšie osoby;
 • akoukoľvek inou treťou stranou na účely konania v súlade s požiadavkami súdu, regulačného orgánu alebo štátneho orgánu, napríklad vyhovenia súdnemu príkazu alebo konania v súlade s príslušným zákonom, resp. nariadením; alebo
 • investormi a ďalšími relevantnými tretími stranami v prípade potenciálneho predaja alebo inej podnikovej transakcie vo vzťahu k spoločnosti CooperSurgical a/alebo akémukoľvek z prepojených podnikov.

E. MEDZINÁRODNÉ PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prenos vašich osobných údajov do prepojených podnikov a medzi prepojenými podnikmi, poskytovateľmi služieb alebo inými príjemcami môže zahŕňať odoslanie vašich osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“) do krajín, ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany ako krajiny EHP vrátane tretích krajín, ktorých sa netýka rozhodnutie o primeranosti Európskej komisie vrátane takých krajín, ako napríklad: USA a Juhoafrická republika

Vaše osobné údaje však smieme prenášať mimo EHP, len ak:

 • sa prenos realizuje na miesto alebo spôsobom, resp. za okolností, ktoré Európska komisia považuje za poskytujúce dostatočnú ochranu vašich osobných údajov;
 • sme zaviedli štandardné doložky o ochrane údajov prijaté Európskou komisiou alebo príslušným orgánom pre ochranu osobných údajov; alebo
 • neplatí žiaden z vyššie uvedených bodov, ale stále nám to zákon dovoľuje, napríklad ak je prenos nutný na plnenie zmluvy uzavretej s vami alebo vo vašom záujme, resp. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Bližšie informácie o našich zavedených zárukách s ohľadom na prenos osobných údajov mimo EHP a prípadne kópiu našich zavedených štandardných doložiek o ochrane údajov si môžete vyžiadať kontaktovaním nás na adrese: [email protected].

F. AKO DLHO UCHOVÁVAME OSOBNÉ ÚDAJE?

Uplatňujeme zásadu uchovávať vaše osobné údaje po dobu, ktorá je potrebná na konkrétny účel alebo účely, na ktoré boli získané (napríklad na plnenie zmluvy uzavretej s vami). V prípade niektorých osobných údajov však môžeme mať povinnosť ich uchovávať dlhšie vzhľadom na faktory vrátane:

 • zákonnej povinnosti(í) podľa príslušného práva na uchovávanie údajov na určité časové obdobie (napríklad dodržiavanie súladu s daňovými a účtovnými požiadavkami);
 • preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (napríklad na účely potenciálneho sporu).

Pri spracúvaní vašich osobných údajov zabezpečíme, aby sa s nimi nakladalo v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. V opačnom prípade bezpečne vymažeme alebo anonymizujeme vaše osobné údaje, keď už nebudú potrebné.

Ak chcete zistiť, ako dlho uchovávame vaše osobné údaje na konkrétny účel, môžete nás kontaktovať na adrese: [email protected]. Pre viac informácií o tom, ako dlho sú uložené súbory cookie, si pozrite naše Zásady používania súborov cookie.

G. AKO CHRÁNIME VAŠE ÚDAJE?

Uznávame, že vaše osobné údaje môžu byť dôverné. Budeme zachovávať dôvernosť vašich osobných údajov a chrániť ich v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a všetkými príslušnými zákonmi vrátane všeobecného nariadenia o osobných údajoch 2016/679 („GDPR“).

Zaviedli sme technické a prevádzkové bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou, zneužitím, neoprávnenou zmenou alebo zničením. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie brán firewall, šifrovanie, správne riadiace procesy prístupových práv, starostlivý výber spracovateľov, a ďalšie technicky a komerčne primerané opatrenia na zaistenie vhodnej ochrany vašich osobných údajov. Tam, kde je to vhodné, môžeme vytvárať aj záložné kópie a používať ďalšie takéto prostriedky na zabránenie náhodnému poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov. Tieto opatrenia zaisťujú vhodnú úroveň zabezpečenia vo vzťahu k rizikám pri spracúvaní a povahe osobných údajov, ktoré majú byť chránené.

Upozorňujeme však na to, že keď nám cez internet prenášate informácie, nikdy nemožno zaručiť, že to bude 100 % bezpečné. Na všetky vaše platby realizované online použijeme osvedčený online zabezpečený platobný systém.

V prípade akéhokoľvek porušenia ochrany vašich osobných údajov, ktoré vás môže vystaviť vážnemu riziku, vás budeme o tom bezodkladne informovať.

H. VAŠE PRÁVA

Nasledujúci oddiel vysvetľuje vaše práva, ktoré si môžete uplatňovať. Rôzne práva nie sú absolútne a každé podlieha určitým výnimkám alebo kvalifikáciám v súlade s GDPR a ďalšími všeobecne platnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.

 • Právo na informácie – máte právo na jasné, transparentné a ľahko pochopiteľné informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje. Preto vám poskytujeme informácie v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a v akýchkoľvek uvedených právnych upozorneniach alebo obchodných podmienkach.
 • Právo na prístup – máte právo od nás získať potvrdenie, či vaše osobné údaje spracúvame alebo nie, a určité ďalšie informácie (podobné informáciám uvedeným v týchto Zásadách) o tom, ako sa používajú. Taktiež máte právo na prístup k vašim osobným údajom vyžiadaním si kópie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Je to preto, aby ste si toho boli vedomí a mohli ste si skontrolovať, že vaše údaje používame v súlade so zákonom o ochrane údajov. Poskytnutie informácií môžeme odmietnuť vtedy, keď to môže odhaliť osobné údaje inej osoby alebo by to malo inak negatívny vplyv na práva inej osoby.
 • Právo na opravu – môžete nás požiadať, aby sme prijali opatrenia na opravu vašich osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne alebo neúplné (napríklad, ak máme vaše nesprávne meno alebo adresu).
 • Právo na vymazanie – toto právo je tiež známe aj ako „právo na zabudnutie“ a zjednodušene vám umožňuje požiadať o vymazanie alebo odstránenie vašich osobných údajov, napríklad keď už neexistuje pádny dôvod, aby sme ich naďalej používali, resp. keď je ich používanie protizákonné. Nejde však o všeobecné právo na vymazanie a existuje niekoľko výnimiek, napríklad keď informácie potrebujeme na obhajovanie právneho nároku alebo aby sme boli schopní splniť zákonnú povinnosť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – máte právo „zablokovať“ alebo zastaviť ďalšie používanie vašich osobných údajov, keď posudzujeme žiadosť o opravu alebo ako alternatívu k vymazaniu. Keď je spracúvanie obmedzené, stále môžeme uchovávať vaše osobné údaje, ale už ich nesmieme ďalej používať.
 • Právo na prenosnosť údajov – máte právo získať a znova používať určité osobné údaje na vaše vlastné účely v rôznych organizáciách (samostatní prevádzkovatelia). Vzťahuje sa to len na vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli a ktoré spracúvame s vaším súhlasom a na účely plnenia zmluvy, ktoré sa spracúvajú automatickými prostriedkami. V takom prípade vám poskytneme kópiu vašich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo (kde je to technicky realizovateľné) môžeme vaše údaje preniesť priamo samostatnému prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať – máte právo kedykoľvek namietať proti určitým typom spracúvania, z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, pokiaľ sa takéto spracúvanie uskutočňuje na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť CooperSurgical, akýkoľvek z prepojených podnikov alebo príjemca údajov. V spracúvaní osobných údajov budeme môcť pokračovať, ak preukážeme pádne oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami , alebo ich potrebujeme na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, tak vaše osobné údaje už nebudeme na také účely spracúvať.
 • Právo na odvolanie súhlasu – keď spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Takéto odvolanie však nemá žiadny vplyv na zákonnosť spracúvania, ku ktorému došlo pred takýmto odvolaním.

I. AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

Ak si chcete vyžiadať ďalšie informácie alebo uplatniť akékoľvek z vyššie uvedených práv, prípadne ak nie ste spokojní s tým, ako sme nakladali s vašimi osobnými údajmi, kontaktujte našu zodpovednú osobu na adrese: [email protected].

Pred posúdením vašej žiadosti môžeme požadovať doplňujúce informácie, aby sme vás identifikovali. Ak požadované informácie neposkytnete a v dôsledku toho vás nedokážeme identifikovať, môžeme odmietnuť vybavenie vašej žiadosti.

Na vašu žiadosť spravidla odpovieme do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. V prípade potreby môžeme toto obdobie predĺžiť o ďalšie dva mesiace vzhľadom na zložitosť a počet vami podaných žiadostí.

Za takéto oznámenia alebo konania vám nebudeme účtovať žiadne poplatky, pokiaľ:

 • si nevyžiadate ďalšie kópie vášho prebiehajúceho spracúvania osobných údajov, v takom prípade vám môžeme zaúčtovať naše primerané administratíve náklady, alebo
 • nepodáte zjavne neopodstatnené alebo neprimerané žiadosti, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, v takom prípade vám môžeme zaúčtovať buď naše primerané administratíve náklady alebo odmietnuť vybavenie žiadosti

Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou na vašu sťažnosť alebo sa domnievate, že naše spracúvanie vašich osobných údajov nie je v súlade so zákonom o ochrane údajov, môžete podať sťažnosť príslušnému orgánu pre ochranu osobných údajov. V Dánsku je orgánom pre ochranu osobných údajov Generálny inšpektor pre ochranu osobných údajov (Datatilysnet), resp. jeho nástupca.