POLITYKA PRYWATNOŚCI COOPERSURGICAL

Choose your language:

A. O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Zależy nam na dostarczaniu profesjonalnych i wartościowych produktów i usług, zapewniając jednocześnie ochronę prywatności użytkownika.

Niniejsza Polityka prywatności (zwana również „Polityką”) określa kiedy, dlaczego i w jaki sposób zbieramy, używamy i w inny sposób przetwarzamy (łącznie „przetwarzanie”) dane osobowe naszych klientów, potencjalnych klientów, dostawców, potencjalnych dostawców, partnerów biznesowych i użytkowników naszych witryn internetowych („Osób, których dane dotyczą”). „Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące użytkownika, które mogą być użyte do zarówno pośredniej, jak i bezpośredniej osobistej identyfikacji użytkownika.

Możemy przetwarzać Dane osobowe użytkownika, gdy zbieramy dane od użytkownika, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz w opisany sposób. Nasza Polityka prywatności musi być czytana razem z innymi informacjami prawnymi lub regulaminami udostępnianymi użytkownikom, kiedy zbieramy dane od użytkowników (lub na późniejszym etapie) lub które są dostępne na innych stronach naszej witryny internetowej.

W przypadku korzystania z naszych witryn internetowych przetwarzamy dane osobowe zbierane za pomocą plików cookies zgodnie z naszą Polityką plików cookies. Prosimy o zapoznanie się z nasza Polityką plików cookies.

B. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA DANE UŻYTKOWNIKA?

My, CooperSurgical, z siedzibą w Europie: Knardrupvej 2, 2760 Målov, Dania – jesteśmy administratorem Danych osobowych użytkownika. Można się z nami skontaktować pod adresem email: [email protected] oraz numerem telefonu: +45 4679 0200.

W przypadku, gdy CooperSurgical udostępnia Dane Osobowe Podmiotom stowarzyszonym CooperSurgical („Podmioty stowarzyszone”, co oznacza nasze spółki zależne, naszą ostateczną spółkę holdingową i jej spółki zależne), Podmioty stowarzyszone są również administratorami danych, co zostało wyjaśnione w niniejszej Polityce prywatności. Szczegóły dotyczące Podmiotów stowarzyszonych, w tym ich lokalizacji, są zamieszone na stronie https://www.coopersurgical.com/Affiliates oraz w Załączniku 1.

Odniesienia do „my”, „nas” lub „nasz(-e)(-a)” w niniejszej Polityce prywatności oznaczają CooperSurgical i/lub Podmioty stowarzyszone. Odniesienia do „Ciebie” i „Twojego(-ej)(-ich)”, „Użytkownika” odnoszą się do Osób, których dane dotyczą.

C. JAKIE DANE PRZETWARZAMY I DLACZEGO?

Rodzaje informacji, które możemy zbierać od użytkownika, w zależności od tego, w jaki sposób wchodzi w interakcje z nami (np. w jaki sposób korzystasz z naszych witryn internetowych), oraz cele przetwarzania, obejmują:

Kategorie Osób, których dane dotyczą

Rodzaj informacji

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Kliniki i lekarze

 • imię i nazwisko użytkownika
 • adres użytkownika (służbowy i prywatny)
 • adres e-mail użytkownika
 • numer telefonu użytkownika (służbowy i prywatny)
 • historia zakupów użytkownika
 • stanowisko w pracy
 • sektor pracy
 • kanały medialne
 • wysyłanie użytkownikowi towarów zakupionych od nas
 • świadczenie usług zakupionych od nas
 • wykonywanie umowy zawartej z użytkownikiem, w tym pobieranie płatności, wysyłanie faktur, wyciągów, przypomnień dotyczących odnowienia usługi i przypomnienia o płatnościach
 • wysyłanie informacji handlowych nie będących informacjami marketingowymi
 • wysyłanie informacji marketingowych (w tym naszych newsletterów w formie wiadomości email) związanych z naszymi produktami lub usługami, o ile użytkownik zażądał ich przesłania
 • w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych
 • wykonywanie umowy zawartej z użytkownikiem
 • zgoda użytkownika (o ile jest wymagana i została udzielona)

Potencjalni klienci

 • imię i nazwisko użytkownika
 • adres użytkownika (służbowy i prywatny)
 • adres e-mail użytkownika
 • numer telefonu użytkownika (służbowy i prywatny)
 • wysyłanie informacji marketingowych (w tym naszych newsletterów w formie wiadomości e-mail) związanych z naszymi produktami, usługami, wiadomościami naukowymi i branżowymi, o ile użytkownik zażądał ich przesłania
 • zgoda użytkownika (o ile jest wymagana i została udzielona)

Klienci (w tym kliniki)

 • imię i nazwisko użytkownika
 • adres użytkownika (służbowy i prywatny)
 • adres e-mail użytkownika
 • numer telefonu użytkownika (służbowy i prywatny)
 • stanowisko, funkcję
 • wysyłanie użytkownikowi towarów zakupionych od nas
 • świadczenie usług zakupionych od nas
 • wykonywanie umowy zawartej z użytkownikiem, w tym pobieranie płatności od użytkownika, wysyłanie faktur, wyciągów, przypomnień dotyczących odnowienia usługi i przypomnienia o płatnościach
 • wysyłanie informacji handlowych nie będących informacjami marketingowymi
 • wysyłanie informacji marketingowych (w tym naszych newsletterów w formie wiadomości email) związanych z naszymi produktami lub usługami, o ile użytkownik zażądał ich przesłania
 • w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych
 • wykonywanie umowy zawartej z użytkownikiem
 • zgoda użytkownika (o ile jest wymagana i została udzielona)

Dostawcy i potencjalni dostawcy

 • imię i nazwisko użytkownika
 • adres użytkownika (służbowy i prywatny)
 • e-mail użytkownika adres
 • numer telefonu użytkownika (służbowy i prywatny)
 • tytuł użytkownika, pełniona
 • zamawianie towarów i usług od użytkownika
 • zapytania o towary i usługi, które użytkownik może nam dostarczyć
 • wysyłanie użytkownikowi informacji nie będących informacjami marketingowymi komunikacja handlowa
 • wykonywanie umowy zawartej z użytkownikiem, w tym wystawianie na rzecz użytkownika zamówień sprzedaży oraz wykonywanie płatności na rzecz użytkownika
 • w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych
 • wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem
 • zgoda użytkownika (o ile jest wymagana i została udzielona)

Użytkownic y naszych stron internetowy ch

 • pliki cookies
 • adres IP
 • położenie geograficzne
 • typ przeglądarki i jej wersja
 • system operacyjny
 • informacje o wizytach użytkownika i sposobie korzystania z naszych stron internetowych
 • administrowanie naszymi stronami internetowymi
 • personalizowani e naszych stron internetowych
 • umożliwienie użytkownikowi korzystania z usług dostępnych na naszych stronach internetowych
 • w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych
 • wykonywanie umowy zawartej z użytkownikiem
 • zgoda użytkownika (o ile jest wymagana i została udzielona)

Nasze cele biznesowe – możemy również wykorzystywać Dane osobowe do naszych wewnętrznych celów biznesowych (naszych uzasadnionych interesów), takich jak:

 • prowadzenie dokumentacji, analiza statystyczna, sprawozdawczość wewnętrzna i cele badawcze;
 • zbadanie jakichkolwiek skarg składanych przez użytkownika;
 • przedstawienia dowodów w sporach lub spodziewanych sporach między użytkownikiem a nami;
 • wykrywanie i zapobieganie oszustwom, innym przestępstwom kryminalnym oraz zarządzanie ryzykiem;
 • zapewnienia ciągłości i przywracania do zwykłego stanu działalności gospodarczej po katastrofie (np. do tworzenia kopii zapasowych);
 • zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji;
 • kontaktowanie się z użytkownikiem jako przedstawicielem firmy, która jest klientem lub dostawcą w związku z naszymi relacjami z tą firmą;
 • kontaktowanie się z użytkownikiem jako przedstawicielem firmy, którą uważamy za potencjalnego klienta lub dostawcę;
 • kontaktowanie się z użytkownikiem w sprawie wspieranych przez nas celów charytatywnych;
 • hostowanie, utrzymywanie i wspieranie w inny sposób działania naszych stron internetowych, w tym dostosowywanie różnych aspektów naszych stron internetowych w celu poprawy jakości obsługi;
 • zatrzymywanie i przechowywanie dokumentów i danych;
 • ochronę praw, własności i/lub bezpieczeństwa CooperSurgical, któregokolwiek z Podmiotów stowarzyszonych, ich personelu i innych osób; i
 • zapewnienie jakości usług, które świadczymy naszym klientom i innym Osobom, których dane dotyczą.

Uważamy, że ryzyko dotyczące prawa do ochrony danych osobowych użytkownika, w zakresie Danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o nasze uzasadnione interesy, nie jest nadmierne ani zbyt uciążliwe. Wprowadziliśmy również mechanizmy zapewniające ochronę praw użytkownika, zapewniając odpowiednie okresy przechowywania oraz kontrole bezpieczeństwa.

Ponadto możemy wykorzystywać Dane osobowe użytkownika w dodatkowych, konkretnych celach jasno określonych w momencie zbierania Danych osobowych użytkownika.

W przypadku, gdy użytkownik zdecyduje się nie podawać wymaganych przez nas Danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć mu produktów i/lub usług, o które prosił lub w inny sposób zrealizować cel(-e), w związku z którymi prosiliśmy o przekazanie Danych osobowych.

D. JAK I KIEDY UDOSTĘPNIAMY DANE STRONOM TRZECIMI?

Niektóre produkty i/lub usługi, które świadczymy, wymagają udziału stron trzecich. Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy, nie rozpowszechniamy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy Danych osobowych stronom trzecim, z tym wyjątkiem, że możemy udostępniać informacje obrębie naszej grupy spółek, naszym usługodawcom i innym stronom trzecim w celach określonych w niniejszej Polityce:

a) Ujawnianie danych w ramach grupy CooperSurgical

CooperSurgical może udostępniać dane osobowe użytkownika Podmiotom stowarzyszonym:

 • w przypadku, gdy musimy to zrobić, aby dostarczyć produkty i/lub usługi lub informacje, o które prosi użytkownik; na przykład, przekazujemy Dane osobowe użytkownika do Stanów Zjednoczonych i Republiki Południowej Afryki.
 • o ile użytkownik wyrazi na to zgodę (np. gdy użytkownik wyraża zgodę na komunikację marketingową z Podmiotami stowarzyszonymi)

b) Udostępnianie danych dostawcom usług

Udostępniamy również Dane osobowe użytkownika naszym zewnętrznym dostawcom usług, z którymi współpracujemy w celu świadczenia różnych usług, w związku z:

 • dostawą naszych produktów (np. kurierzy i kliniki);
 • świadczeniem usług marketingowych i reklamowych (np. przez agencje marketingowe, agencje interaktywne, dostawcy rozwiązań e-mailingowych);
 • naszymi stronami internetowymi (np. hosting i utrzymywanie naszych stron internetowych);
 • usługami i rozwiązaniami informatycznymi (np. świadczeniem usług dotyczących przechowywania danych, wspomaganie zarządzania bazami danych);

Starannie wybraliśmy tych dostawców usług i podjęliśmy działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Danych osobowych użytkownika. Wszyscy nasi dostawcy usług są zobowiązani pisemną umową do przetwarzania udostępnianych im Danych osobowych jedynie w celu świadczenia nam określonej usługi, a także do utrzymania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych.

c) Udostępnianie danych innym odbiorcom

Możemy również udostępniać Dane osobowe użytkownika:

 • naszym księgowym, audytorom, prawnikom lub podobnym doradcom, gdy zwracamy się do nich o udzielenie nam profesjonalnej porady;
 • jakiejkolwiek innej osobie trzeciej w przypadku, gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Danych osobowych użytkownika w celu wywiązania się z wszelkich zobowiązań prawnych lub ochrony praw, własności i/lub bezpieczeństwa CooperSurgical, któregokolwiek z Podmiotów stowarzyszonych, ich personelu i innych osób;
 • jakiejkolwiek innej strony trzeciej w celu działania zgodnie z wymogami sądu, regulatora lub agencji rządowej, na przykład w celu wypełnienia nakazu sądowego lub działania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi; lub
 • inwestorom i innym odpowiednim stronom trzecim w przypadku potencjalnej sprzedaży lub innej transakcji korporacyjnej związanej z CooperSurgical i/lub jakimkolwiek z Podmiotów stowarzyszonych.

E. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przekazywanie Danych osobowych między Podmiotami stowarzyszonymi, usługodawcami lub innymi odbiorcami może wiązać się z wysyłaniem danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) do lokalizacji, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony, jak ten zapewniany krajach EOG, w tym do państw trzecich, które nie są objęte decyzją Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony, w tym do państw takich, jak: Stany Zjednoczone i Republika Południowej Afryki

Możemy jednak przekazywać Dane osobowe użytkownika poza EOG tylko, gdy:

 • dane są przekazywane do miejsca lub sposobem lub w okolicznościach uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiednią ochronę danych osobowych;
 • wprowadziliśmy standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską lub odpowiedni organ ochrony danych; lub
 • w przypadku, gdy żadna z powyższych zasad nie ma zastosowania, ale nadal jesteśmy do tego prawnie upoważnieni, na przykład, gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem lub leży w jego interesie, lub ma to na celu do dochodzenie, wykonanie lub obronę przed roszczeniami prawnymi.

Użytkownik może poprosić o dalsze szczegóły na temat zabezpieczeń, które stosujemy w odniesieniu do przekazywania danych osobowych poza EOG oraz, w stosownych przypadkach, o kopię standardowych klauzul ochrony danych, które zawarliśmy, kontaktując się z nami pod adresem email: [email protected].

F. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Zgodnie z naszą polityką zatrzymujemy Dane osobowe użytkownika przez czas wymagany do określonego celu lub celów, dla których zostały one zebrane (np. w celu wypełnienia umowy zawartej z użytkownikiem). Jednakże możemy być zobowiązani do przechowywania niektórych Danych osobowych przez dłuższy czas, biorąc pod uwagę następujące czynniki, w tym:

 • obowiązek(-i) prawny(-e) wynikające z obowiązującego prawa do zatrzymania danych przez określony czas (np. w celu zachowania zgodności z wymogami podatkowymi i rachunkowymi);
 • dochodzenia, wykonywanie lub obrony przed roszczeniami (np. na potrzeby ewentualnego sporu).

Chociaż nadal przetwarzamy Dane osobowe, zapewniamy, że są one przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W przeciwnym razie bezpiecznie usuwamy lub anonimizujemy Dane osobowe użytkownika, kiedy nie są już one potrzebne.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak długo przechowujemy Twoje Dane osobowe w określonym celu, możesz skontaktować się z nami pod adresem: [email protected]. Aby uzyskać więcej informacji na temat czasu przechowywania plików cookies, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

G. W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE UŻYTKOWNIKA?

Przyznajemy, że Dane osobowe użytkownika mogą być poufne. Będziemy zachowywać poufność i chronić Dane osobowe użytkownika zgodnie z naszą Polityką prywatności i wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 („RODO“).

Wdrożyliśmy technologiczne i operacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych osobowych użytkownika przed utratą, niewłaściwym użyciem lub nieuprawnioną zmianą lub zniszczeniem. Takie środki obejmują korzystanie z zapór ogniowych, szyfrowanie, właściwe procesy zarządzania prawami dostępu, staranny dobór podmiotów przetwarzających i inne technicznie i komercyjnie uzasadnione środki mające celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Danych osobowych. W razie potrzeby możemy również tworzyć kopie zapasowe i wykorzystywać inne środki, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu Danych osobowych. Środki te zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa, stosownie do ryzyka związanego z przetwarzaniem i charakteru Danych osobowych, które mają być chronione.

Należy jednak pamiętać, że przesyłanie informacji do nas przez Internet nie jest nigdy 100% bezpieczne. Dla jakichkolwiek płatności, które przyjmujemy od użytkownika online, użyjemy uznanego bezpiecznego systemu płatności online.

Powiadomimy Cię niezwłocznie w przypadku jakiegokolwiek naruszenia Twoich Danych osobowych, które może narazić Cię na poważne ryzyko.

H. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Poniższa sekcja wyjaśnia prawa przysługujące użytkownikowi, które może on wykonywać. Niektóre prawa nie mają charakteru bezwzględnego, a każde z nich podlega pewnym wyjątkom lub zastrzeżeniom zgodnie z RODO i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

 • Prawo do otrzymania informacji – użytkownik ma prawo do otrzymania jasnych, przejrzystych i łatwo zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego Dane Osobowe. Właśnie dlatego przekazujemy Ci informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności oraz wszelkich informacjach prawnych i regulaminach świadczenia usług.
 • Prawo dostępu – użytkownik ma prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy jego Dane osobowe są przetwarzane przez nas, oraz niektórych innych informacji (podobnych do tych przekazanych w niniejszej Polityce) dotyczących sposobu wykorzystania tych danych. Użytkownik ma również prawo dostępu do swoich Danych osobowych, poprzez żądanie kopii dotyczących go Danych osobowych. Informujemy o tym, aby użytkownik mógł sprawdzić, czy wykorzystujemy jego dane zgodnie z przepisami o ochronie danych. Możemy odmówić udzielenia informacji, w przypadku, gdyby uczynienie tego spowodowałoby ujawnienie Danych osobowych dotyczące innej osoby lub w inny sposób negatywnie wpłynęło na prawa innej osoby.
 • Prawo do sprostowania danych – użytkownik może poprosić nas o podjęcie działań mających na celu sprostowanie Danych osobowych użytkownika, jeżeli są one niedokładne lub niekompletne (np. gdy mamy złe imię lub nazwisko lub adres).
 • Prawo do usunięcia danych – znane również jako „prawo do bycia zapomnianym” które to prawo, w uproszczeniu, umożliwia użytkownikowi zażądanie usunięcia danych osobowych ma przykład, gdy nie istnieje żaden ważny powód, abyśmy nadal wykorzystywali te dane lub gdy ich wykorzystywanie jest niezgodne z prawem. Nie jest to jednak powszechne prawo do usunięcia danych i istnieją pewne wyjątki, np. możemy odmówić temu żądaniu, gdy musimy użyć informacji w celu obrony przed roszczeniami prawnymi lub aby móc wywiązać się z obowiązku prawnego.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – użytkownik ma prawo do “zablokowania” lub powstrzymania dalszego korzystania z Danych osobowych podczas oceny jego żądania dotyczącego sprostowania danych lub jako alternatywy dla usunięcia danych. W przypadku ograniczenia przetwarzania, nadal możemy przechowywać Dane osobowe użytkownika, ale nie możemy ich dalej używać.
 • Prawo do przenoszenia danych – użytkownik ma prawo do uzyskania i ponownego wykorzystania pewnych Danych osobowych do własnych celów w różnych organizacjach (będących oddzielnymi podmiotami przetwarzającymi). Dotyczy to wyłącznie Danych osobowych przekazanych nam przez użytkownika, które przetwarzamy za jego zgodą i do celów wykonania umowy, która jest przetwarzana w sposób zautomatyzowany. W takim przypadku udostępnimy użytkownikowi kopię danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub (jeżeli jest to wykonalne technicznie) możemy przekazać dane użytkownika bezpośrednio innemu podmiotowi przetwarzającemu.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu – użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania, z przyczyn odnoszących się do konkretnej sytuacji użytkownika, w dowolnym czasie, o ile przetwarzanie to odbywa się dla celów prawnie uzasadnionych interesów prowadzonych przez CooperSurgical, jakikolwiek z Podmiotów stowarzyszonych, lub przez odbiorcę danych. Będziemy uprawnieni do dalszego przetwarzania Danych osobowych, o ile będziemy w stanie przedstawić przekonujące uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności użytkownika lub gdy ich przetwarzanie jest konieczne do dochodzenia, wykonania lub obrony przed roszczeniami prawnymi. W przypadku, gdy użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich Danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy przetwarzać jego Danych Osobowych do takich celów.
 • Prawo do wycofania zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody użytkownika, użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Jednakże takie wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed takim wycofaniem zgody.

I. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ

W przypadku, gdy chcesz poprosić o dodatkowe informacje lub skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw lub gdy nie jesteś zadowolony(-a) z tego, w jaki sposób posługujemy się Twoimi Danymi osobowymi, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected].

Przed oceną żądania użytkownika możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu identyfikacji użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik nie dostarczy wymaganych informacji, a w rezultacie nie będziemy mogli zidentyfikować go, możemy odmówić podjęcia działania.

Z reguły odpowiemy na żądanie użytkownika w ciągu jednego miesiąca od otrzymania jego żądania. Możemy przedłużyć ten okres o dodatkowe dwa miesiące, jeżeli jest to konieczne, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę złożonych przez użytkownika żądań.

Nie będziemy pobierać opłat za takie informacje lub działania, które podejmiemy, chyba że:

 • użytkownik żąda dodatkowych kopii przetwarzanych Danych osobowych, w takim przypadku możemy pobierać opłaty za ponoszone przez nas uzasadnione koszty administracyjne lub
 • użytkownik składa oczywiście bezzasadne żądania, lub jego żądania są wygórowane, w szczególności ze względu na ich powtarzalny charakter, w którym to przypadku możemy albo pobierać opłatę za ponoszone przez nas uzasadnione koszty administracyjne, albo odmówić działania w sprawie żądania.

W przypadku, gdy użytkownik nie jest usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią na skargę lub uważa, że przetwarzanie jego Danych osobowych jest niezgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, może złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych. Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (Datatilysnet) lub jego następcą jest organ ochrony danych w Danii.