COOPERSURGICALI ISIKUANDMETE KAITSE EESKIRI

Choose your language:

A. EESKIRJA TEAVE

Kohustume teile pakkuma professionaalseid ja väärtuslikke tooteid ning teenuseid, kaitstes samal ajal teie privaatsust.

See isikuandmete kaitse eeskiri (ka „eeskiri”) kirjeldab, millal, miks ja kuidas me kogume, kasutame ja muul viisil käitleme (kokkuvõtlikult „töötleme”) meie klientide, potentsiaalsete klientide, tarnijate, potentsiaalsete tarnijate, äripartnerite ja meie veebisaitide kasutajate („andmesubjektid”) isikuandmeid. „Isikuandmed” on mis tahes teiega seotud teave, mida saab kasutada teie isiku otseselt või kaudselt tuvastamiseks.

Võime töödelda teie isikuandmeid, nagu on kirjeldatud selles isikuandmete kaitse eeskirjas ja hetkel, kui me teilt andmeid kogume. Meie isikuandmete kaitse eeskiri tuleb läbi lugeda koos muude õiguslike teatiste või tingimustega, mille me teile esitame teie andmete kogumisel (või hiljem) või mis on saadaval meie veebisaidi teistel lehtedel.

Kui kasutate meie veebisaite, töötleme teie küpsistega kogutud isikuandmeid vastavalt meie küpsiste eeskirjale. Vaadake meie küpsiste eeskirja.

B. KES VASTUTAB TEIE ANDMETE EEST?

Meie, CooperSurgical, Euroopa peakorteriga aadressil: Knardrupvej 2, 2760 Målov, Denmark, oleme teie isikuandmete vastutav töötleja. Meiega saab ühendust võtta aadressil [email protected] ja numbril: +45 4679 0200.

Kui CooperSurgical jagab isikuandmeid CooperSurgicali sidusettevõtetega („sidusettevõtted”, mis tähendab meie tütarettevõtteid, valdusettevõtet ja selle tütarettevõtteid), on sidusettevõtted samuti selle isikuandmete kaitse eeskirja tähenduses vastutavad töötlejad. Sidusettevõtete andmed ja asukohad leiate aadressilt https://www.coopersurgical.com/Affiliates ja lisast 1.

„Meie“ tähendab selles isikuandmete kaitse eeskirjas ettevõtet CooperSurgical ja/või selle sidusettevõtteid. „Teie“ tähendab andmesubjekte.

C. MILLISEID ANDMEID ME TÖÖTLEME JA MIKS?

Teilt kogutavate andmete liigid olenevad sellest, kuidas te meiega suhtlete (nt kuidas te kasutate meie veebisaite) ja töötlemise eesmärgist, sh:

Andmesubjekti kategooria

Andmete liik

Töötlemise eesmärk

Töötlemise õiguslik alus

Kliinikud ja arstid

 • Teie nimi
 • Teie aadress (äri-ja isiklik)
 • Teie meiliaadress
 • Teie telefonid (äri-ja isiklik)
 • Teie ostuajalugu
 • Ametinimetus
 • Töövaldkond
 • Meediakanalid
 • Meilt ostetud kauba teile saatmine
 • Meilt ostetud teenuste pakkumine
 • Meievahelise lepingu täitmine, sh
 • Teile kommertsteadaannet e saatmine (mitte turunduse eesmärgil)
 • Teile turundusinfo saatmine (sh meie uudiskirjad) meie toodete ja teenuste kohta, kui olete seda taotlenud
 • Meie õiguslike ja normatiivsete kohustuste täitmine
 • Meievahelise lepingu täitmine
 • Teie nõusolek (kui küsitud ja saadud)

Potentsiaalsed kliendid

 • Teie nimi
 • Teie aadress (äri-ja isiklik)
 • Teie meiliaadress
 • Teie telefonid (äri-ja isiklik)
 • Teile turundusinfo saatmine (sh meie uudiskirjad) meie toodete ja teenuste, teadus- ja valdkonnauudiste kohta, kui olete seda taotlenud
 • Teie nõusolek (kui küsitud ja saadud)

Kliendid (sh kliinikud)

 • Teie nimi
 • Teie aadress (äri- ja isiklik)
 • Teie meiliaadress
 • Teie telefonid (ärija isiklik)
 • Teie ametinimetus, roll
 • Meilt ostetud kauba teile saatmine
 • Meilt ostetud teenuste pakkumine
 • Kehtiva lepingu täitmine, sh teilt maksete kasseerimine ja arvete, väljavõtete, pikendamise meeldetuletuste ja maksete meeldetuletuste saatmine
 • Teile kommertsteadaannet e saatmine (mitte turunduse eesmärgil)
 • Teile turundusinfo saatmine (sh meie uudiskiri) meie toodete ja teenuste kohta, kui olete seda taotlenud
 • Meie õiguslike ja normatiivsete kohustuste täitmine
 • Meievahelise lepingu täitmine
 • Teie nõusolek (kui küsitud ja saadud)

Tarnijad ja potentsiaalsed tarnijad

 • Teie nimi
 • Teie aadress (äri- ja isiklik)
 • Teie e‐post Aadress
 • Teie telefonid (äri- ja isiklik)
 • Teie ametinimetus, roll
 • Teilt toodete ja teenuste tellimine
 • Päringute tegemine toodete ja teenuste kohta, mida te saate meile võib-olla pakkuda
 • Teile mitte turunduse eesmärgil kommertsteadaannete saatmine
 • Meievahelise kehtiva lepingu täitmine, sh teile ostutellimuste väljastamine ja teile maksete tegemine
 • Meie õiguslike ja normatiivsete kohustuste täitmine
 • Meievahelise kehtiva lepingu täitmine
 • Teie nõusolek (kui see on küsitud ja saadud)

Meie veebisaitide kasutajad

 • Küpsised
 • IP-aadress
 • Geograafiline asukoht
 • Brauseri tüüp ja versioon
 • Operatsioonisüsteem
 • Teave meie veebisaitide teiepoolsete külastuste ja kasutamise kohta
 • Meie veebisaitide haldamine
 • Meie veebisaitide isikupärastamine
 • Teile meie veebisaitide teenuste kasutamise võimaldamine
 • Meie õiguslike ja normatiivsete kohustuste täitmine
 • Meievahelise lepingu täitmine
 • Teie nõusolek (kui küsitud ja saadud)

Meie ärieesmärgid – võime teie isikuandmeid kasutada ka oma sisemistel ärieesmärkidel (meie õigustatud huvid), nt:

 • arvepidamine, statistiline analüüs, ettevõttesisene aruandlus ja uurimistöö;
 • teie esitatud kaebuste uurimine;
 • tõendusmaterjali esitamine mis tahes meievahelistes käimasolevates või potentsiaalsetes kohtuvaidlustes;
 • pettuste ja muude kuritegude tuvastamine ja ennetamine ning riskijuhtimine; • äritegevuse taastamine ja katastroofist taastumine (nt varukoopiate loomine);
 • võrgu- ja andmeturbe tagamine;
 • teie kui meie kliendist või tarnijast ettevõtte esindajaga ühendust võtmine seoses meie asjaajamisega selle ettevõttega;
 • teie kui meie potentsiaalsest kliendist või tarnijast ettevõtte esindajaga ühendust võtmine;
 • teiega ühendust võtmine seoses meie toetatava heategevusega;
 • meie veebisaitide majutamine, hooldamine ja muul viisil nende toimimise toetamine, sh veebisaitide mitmesuguste aspektide kohandamine teie kasutuskogemuse täiustamiseks;
 • dokumentide ja andmete säilitamine;
 • CooperSurgicali, selle sidusettevõtete, töötajate ja teiste isikute õiguste, vara ja/või turvalisuse kaitsmine; ja
 • meie klientidele ja teistele andmesubjektidele pakutavate teenuste kvaliteedi tagamine.

Leiame, et oht, mis avaldub teie isikuandmete kaitsega seotud õigustele seoses isikuandmetega, mida me töötleme oma õigustatud huvides, pole ülemäära suur. Samuti oleme rakendanud meetmeid teie õiguste kaitsmiseks, tagades nõuetekohased säilitusperioodid ja turbekontrollid.

Lisaks võime kasutada teie isikuandmeid täiendavatel konkreetsetel eesmärkidel, mida kirjeldatakse selgelt teie isikuandmete kogumise hetkel.

Kui otsustate meie küsitud isikuandmeid mitte esitada, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teie soovitud tooteid ja/või teenuseid või täita muul viisil eesmärki, milleks me isikuandmeid palusime.

D. KUIDAS JA MILLAL ME JAGAME ANDMEID KOLMANDATE POOLTEGA?

Mõne meie pakutava toote ja/või teenuse puhul on vajalik kolmanda poole kaasamine. Me ei müü, rendi, levita ega tee isikuandmeid muul viisil äriliselt kättesaadavaks ühelegi kolmandale poolele, kuid võime andmeid jagada oma kontserni ettevõtete, oma teenusepakkujate ja muude kolmandate pooltega selles eeskirjas nimetatud eesmärkidel:

a) Andmete jagamine CooperSurgicali kontsernis

CooperSurgical võib jagada teie isikuandmeid oma sidusettevõtetega:

 • kui see on vajalik toodete ja/või teenuste pakkumiseks või teie küsitud teabe saatmiseks, võime teie isikuandmed edastada näiteks Ameerika Ühendriikidesse ja Lõuna-Aafrikasse;
 • kui annate meile selleks nõusoleku (nt kui annate meile nõusoleku sidusettevõtete turunduskommunikatsiooniks)

b) Andmete jagamine teenusepakkujatega

Samuti jagame teie isikuandmeid meie kolmandast poolest teenusepakkujatega, keda me kaasame mitmesuguste teenuste pakkumisega:

 • meie toodete tarnimine (nt kullerid ja kliinikud);
 • turundus- ja reklaamiteenused (nt turundusagentuurid, interaktiivsed agentuurid, meililahenduste pakkujad);
 • meie veebisaidid (nt meie veebisaitide majutamine ja haldamine);
 • IT-teenused ja -lahendused (nt salvestusruumi pakkumine, abi andmebaasihalduses).

Oleme need teenusepakkujad hoolikalt välja valinud ja hoolitsenud selle eest, et teie isikuandmed oleksid korralikult kaitstud. Kõigi meie teenusepakkujatega on sõlmitud kirjalikud lepingud, mis kohustavad neid töötlema teie isikuandmeid ainult meile konkreetse teenuse pakkumiseks ja rakendama asjakohaseid turbemeetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks.

c) Andmete jagamine muude saajatega

Samuti võime teie isikuandmeid jagada nende pooltega:

 • meie raamatupidajad, audiitorid, juristid või sarnased nõustajad, kui palume neilt professionaalset nõu;
 • mis tahes muu kolmas pool, kui me oleme kohustatud teie isikuandmeid avalikustada või jagada mis tahes juriidiliste kohustuste täitmiseks või CooperSurgicali, selle sidusettevõtete, töötajate ja muude isikute õiguste, vara ja/või ohutuse kaitsmiseks;
 • mis tahes muu kolmas pool, kes tegutseb vastavalt kohtu, reguleeriva asutuse või valitsusasutuste nõuetele, näiteks kohtuotsuse täitmiseks või kohaldatava seaduse või määruse kohaselt; või
 • investorid ja muud asjakohased kolmandad isikud CooperSurgicali ja/või selle sidusettevõtete potentsiaalse müügi või muu äritehingu korral.

E. ISIKUANDMETE RAHVUSVAHELINE EDASTAMINE

Teie isikuandmete edastamine sidusettevõtetele, teenusepakkujatele või muudele saajatele ja nende vahel võib hõlmata teie isikuandmete saatmist Euroopa Majanduspiirkonnast („EMP”) välja kohtadesse, mis ei pruugi pakkuda EMP riikidega samal tasemel kaitset, sh kolmandatesse riikidesse, mis ei kuulu Euroopa Komisjoni otsusel piisava kaitsega piirkonda, nt riigid nagu USA ja Lõuna-Aafrika Vabariik.

Võime teie isikuandmeid edastada EMP-st välja ainult nendel juhtudel:

 • kui edastamine toimub meetodil või asjaoludel, mis Euroopa Komisjoni hinnangul tagavad teie isikuandmete piisava kaitse;
 • kui oleme kehtestanud Euroopa Komisjoni või asjakohase andmekaitseasutuse kinnitatud standardsed andmekaitsetingimused; või
 • kui eelnimetatud punktid ei kehti, kuid meil on siiski seaduslik õigus seda teha, nt kui edastamine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks või teie huvides, või juriidiliste nõuete algatamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.

Saate küsida lisateavet turvameetmete kohta, mida me kasutame isikuandmete edastamisel EMP-st välja, ning (kui see on asjakohane) koopiat meie standardsetest andmekaitsetingimistest, võttes meiega ühendust aadressil [email protected].

F. KUI KAUA ME ISIKUANDMEID SÄILITAME?

Meie põhimõte on säilitada teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik konkreetse eesmärgi või andmete kogumise eesmärkide täitmiseks (nt teiega sõlmitud lepingu täitmiseks). Siiski võib meil olla kohustus säilitada mõningaid isikuandmeid kauem, arvestades muuhulgas neid asjaolusid:

 • kohalduvast seadusandlusest tulenev(ad) õiguslik(ud) kohustus(ed) säilitada andmeid teatud perioodi vältel (nt maksu- ja raamatupidamisnõuete täitmiseks);
 • õiguslike nõuete algatamine, teostamine või kaitsmine (nt seoses potentsiaalse kohtuvaidlusega).

Teie isikuandmete töötlemist jätkates tagame, et see toimuks vastavalt sellele isikuandmete kaitse eeskirjale. Kui teie isikuandmeid pole enam vaja, kustutame või anonümiseerime need turvaliselt.

Kui teid huvitab, kui kaua me säilitame teie isikuandmeid konkreetseks otstarbeks, võtke meiega ühendust aadressil [email protected]. Lisateavet selle kohta, kui kaua säilitatakse küpsiseid, leiate meie küpsiste eeskirjast.

G. KUIDAS ME TEIE ANDMEID KAITSEME?

Me arvestame sellega, et teie isikuandmed võivad olla konfidentsiaalsed. Hoiame teie isikuandmeid konfidentsiaalsena ja kaitseme neid vastavalt meie isikuandmete kaitse eeskirjale ja kõigile asjakohastele seadustele, sh isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 („GDPR”).

Oleme juurutanud tehnoloogilised ja organisatoorsed turbemeetmed, et kaitsta teie isikuandmeid kaotsimineku, väärkasutuse, volitamata muutmise ja hävitamise eest. Sellised meetmed hõlmavad tulemüüride kasutamist, krüptimist, juurdepääsuõiguste haldamise protsesse, andmetöötlejate hoolikat valimist ning muid tehniliselt ja äriliselt mõistlikke vahendeid teie isikuandmete kaitsmiseks. Vajadusel võime teha ka varukoopiaid ja kasutada muid sarnaseid meetmeid, et vältida teie isikuandmete juhuslikku kahjustamist või hävitamist. Need meetmed tagavad sobiva turbetaseme, et maandada kaitstavate isikuandmete töötlemisest ja olemusest tulenevaid riske.

Pidage siiski meeles, et meile üle võrgu andmeid edastades ei ole kunagi võimalik tagada 100% turvalisust. Kui teete meile võrgus makseid, kasutame selleks tunnustatud turvalisi veebipõhiseid maksesüsteeme.

Kui teie isikuandmetega seoses on toimunud mingi turvarike, mis võib teid seada tõsisesse ohtu, anname teile sellest kohe teada.

H. TEIE ÕIGUSED

Selles jaotises selgitatakse teie õigusi. Õigused ei ole absoluutsed, sõltudes GDPR-ist ja muudest andmekaitseseaduste üldsätetest tulenevatest teatud eranditest või liigitustest.

 • Õigus saada teavet – teil on õigus saada selget, läbipaistvat ja hõlpsalt arusaadavat teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutame. Seepärast anname teile teavet selle isikuandmete kaitse eeskirja ja mis tahes teile esitatavate õiguslike teatiste või tingimustega.
 • Õigus andmetele juurdepääsuks – teil on õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid, ja mõningat muud teavet selle kohta, kuidas neid kasutatakse (sarnaselt selles eeskirjas esitatule). Samuti on teil õigus juurdepääsuks oma isikuandmetele, milleks võite taotleda koopiat teid puudutavatest isikuandmetest. See on selleks, et te saaksite kontrollida, kas me kasutame teie teavet kooskõlas isikuandmete kaitse seadustega. Võime teabe andmisest keelduda, kui see tähendaks teise isiku andmete avaldamist või mõjutaks muul viisil negatiivselt teise isiku õigusi.
 • Õigus andmeid parandada – võite meilt paluda oma isikuandmete parandamist, kui need on ebatäpsed või ebatäielikud (nt kui meie andmetes on teie nimi või aadress vale).
 • Õigus andmeid kustutada – see on tuntud ka kui „õigus olla unustatud“. Lihtsalt öeldes võimaldab see teil taotleda oma isikuandmete kustutamist või eemaldamist, kui meil puudub näiteks kaalukas põhjus jätkata nende kasutamist või nende kasutamine on ebaseaduslik. See ei tähenda siiski üldist õigust andmete kustutamiseks ning see hõlmab erandeid, nt kui meil on vaja andmeid kasutada juriidilise nõude kaitsmisel või seadusega ettenähtud kohustuste täitmiseks.
 • Õigus piirata andmete töötlemist – teil on õigus keelata oma isikuandmete edasine kasutamine, kui me hindame andmete parandamise taotlust või alternatiivina andmete kustutamisele. Kui töötlemine on keelatud, võime teie isikuandmeid endiselt säilitada, kuid me ei tohi neid enam kasutada.
 • Andmete ülekandmise õigus – teil on õigus lasta edastada teatud isikuandmeid nende kasutamiseks isiklikel eesmärkidel teistes organisatsioonides (eraldi vastutavad töötlejad). See kehtib ainult nende isikuandmete kohta, mille te olete meile esitanud, mida me töötleme automaatselt teie nõusolekul ja lepingu täitmise eesmärgil. Sellisel juhul esitame teile teie andmete koopia struktureeritud, üldkasutatavas masinloetavas vormingus või (kui see on tehniliselt teostatav) saadame need otse eraldi vastutavale töötlejale.
 • Õigus esitada vastuväiteid – teil on õigus vaidlustada igal ajal teatud andmetöötluse liigid teie konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel, kui töötlemine toimub CooperSurgicali, selle sidusettevõtte või andmete saaja õigustatud huvides. Meil on lubatud isikuandmete töötlemist jätkata, kui suudame tõestada töötlemise kaalukat õiguslikku alust, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused; või kui vajame seda õiguslike nõuete algatamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks. Kui vaidlustate oma isikuandmete töötlemise otseturunduse eesmärgil, ei töötle me enam teie isikuandmeid sellel otstarbel.
 • Õigus nõusolek tühistada – kui töötleme teie isikuandmeid teie nõusolekul, on teil õigus see igal ajal tühistada. Nõusoleku tühistamine ei mõjuta tühistamisele eelnenud töötlemise õiguspärasust.

I. MEIEGA ÜHENDUSE VÕTMINE

Kui soovite lisateavet, tahate kasutada mõnd eelnimetatud õigust või te pole rahul sellega, kuidas me oleme teie isikuandmeid käidelnud, võtke ühendust meie andmekaitsespetsialistiga aadressil [email protected].

Enne teie taotluse läbivaatamist võime küsida lisateavet teie tuvastamiseks. Kui te ei esita nõutud teavet ja me ei saa teid seetõttu tuvastada, võime keelduda teie taotluse menetlemisest.

Üldiselt vastame teie taotlusele ühe kuu jooksul alates selle saamisest. Võime seda aega pikendada kahe kuu võrra, kui see on vajalik teie esitatud taotluste keerukuse ja arvu tõttu.

Me ei võta teilt sellise suhtluse või oma toimingute eest tasu, v.a nendel juhtudel:

 • te taotlete oma töödeldavate isikuandmete täiendavaid koopiaid, mille puhul võime teilt võtta tasu mõistlike halduskulude katteks; või
 • te esitate ilmselgelt põhjendamatuid või liigseid taotlusi, eelkõige nende korduva iseloomu tõttu, mille puhul võime võtta teilt tasu mõistlike halduskulude katteks või keelduda sellistele taotlustele reageerimast.

Kui te pole meie vastusega rahul või arvate, et me ei järgi teie isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse seadusi, võite esitada kaebuse sobivale andmekaitseasutusele. Taanis on selleks isikuandmete kaitse peainspektor (Datatilysnet) või selle õigusjärglane.