Choose your language:

COOPERSURGIVAL PRIVACYBELEID

A. OVER DIT BELEID

Wij zetten ons in om u te voorzien van professionele, waardevolle producten en diensten terwijl uw privacy wordt gewaarborgd.

Dit Privacybeleid (tevens “Beleid”) beschrijft wanneer, waarom en hoe wij persoonlijke informatie over onze klanten, potentiële klanten, leveranciers, potentiële leveranciers, zakelijke partners en gebruikers van onze websites (“Betrokkenen”) verzamelen, gebruiken en anderszins hanteren (gezamenlijk “verwerken”). “Persoonsgegevens” zijn alle gegevens met betrekking tot u die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk direct of indirect te identificeren.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken zoals is beschreven in dit Privacybeleid en zoals wordt beschreven wanneer wij gegevens van u verzamelen. Ons Privacybeleid moet worden gelezen in samenhang met alle andere juridische kennisgevingen of voorwaarden die aan u worden verstrekt wanneer wij gegevens van u verzamelen (of op een later moment) of die beschikbaar zijn op andere pagina’s van onze website.

Wanneer u onze websites gebruikt, verwerken wij uw Persoonsgegevens die worden verzameld door middel van cookies volgens ons Cookiebeleid. Zie ons Cookiebeleid.

B. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?

Wij, CooperSurgical, met hoofdkantoor in Europa op: Knardrupvej 2, 2760 Målov, Denemarken, zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens. U kunt contact met ons opnemen via [email protected] en op telefoonnr. +45 4679 0200.

Waar CooperSurgical Persoonsgegevens deelt met Gelieerde Ondernemingen van CooperSurgical (“Gelieerde Ondernemingen”, wat betekent onze dochterondernemingen, onze holdingmaatschappij en zijn dochterondernemingen), zijn de Gelieerde Ondernemingen ook verwerkingsverantwoordelijken zoals wordt uitgelegd in dit Privacybeleid. Details van de Gelieerde Ondernemingen, waaronder hun locaties, zijn vermeld op https://www.coopersurgical.com/Affiliates en in bijlage 1.

In dit Privacybeleid verwijzen “wij”, “we”, “ons” en “onze” naar CooperSurgical en/of de Gelieerde Ondernemingen. Verwijzingen naar “u” en “uw” zijn naar de Betrokkenen.

C. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAAROM?

De soorten gegevens die wij van u kunnen verzamelen, afhankelijk van hoe u gebruikmaakt van onze websites, en de doeleinden voor verwerking zijn onder andere:

Categorie Betrokkenen 

Soort gegevens

Doeleinden voor verwerking

Wettelijke grond voor verwerking

Klinieken en artsen

 • Uw naam
 • Uw adres (zakelijk en persoonlijk)
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummers (zakelijk en persoonlijk)
 • Uw aankoopgeschiedenis
 • Functietitel
 • Functiesector
 • Mediakanalen
 • Versturen van goederen die u bij ons koopt
 • Leveren van diensten die u bij ons koopt
 • Uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben, waaronder Innen van betalingen van u, versturen van facturen, overzichten, serviceverleningsherinne ringen en betalingsherinneringen
 • Versturen van nonmarketing commerciële communicaties aan u Versturen van marketingcommunicaties aan u (waaronder onze emailnieuwsbrieven) betreffende onze producten of diensten, indien u daarom heeft gevraagd
 • Voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen
 • Uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben
 • Uw toestemming (indien gevraagd en gegeven)

Potentiële klanten

 • Uw naam
 • Uw adres (zakelijk en persoonlijk)
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummers (zakelijk en persoonlijk)
 • Versturen van marketingcommu nicaties aan u (waaronder onze emailnieuwsbrieve n) betreffende onze producten, diensten, nieuws uit de industrie en de wetenschap, indien u daarom heeft gevraagd
 • Uw toestemming (indien gevraagd en gegeven)

Klanten (inclusief klinieken)

 • Uw naam
 • Uw adres (zakelijk en persoonlijk)
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummers (zakelijk en persoonlijk)
 • Uw functietitel, rol
 • Versturen van goederen die u bij ons koopt
 • Leveren van diensten die u bij ons koopt
 • Uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben, waaronder het innen van betalingen van u en het verzenden van facturen, overzichten, verlengingsherinneringe n en betalingsherinneringen
 • Versturen van nonmarketing commerciële communicaties aan u
 • Versturen van marketingcommunicatie s aan u (waaronder onze e-mailnieuwsbrieven) betreffende onze producten of diensten, indien u daarom heeft gevraagd
 • Voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen
 • Uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben
 • Uw toestemming (indien gevraagd en gegeven)

Leveranciers en potentiële leveranciers

 • Uw naam
 • Uw adres (zakelijk en persoonlijk)
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummers (zakelijk en persoonlijk)
 • Uw functietitel en rol
 • Bestellen van goederen en diensten bij u
 • Vragen over goederen en diensten die u mogelijk aan ons kunt leveren
 • Versturen van non-marketing commerciële communicaties aan u
 • Uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben, waaronder het afgeven van inkooporders aan u en het doen van betalingen aan u
 • Voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen
 • Uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben
 • Uw toestemming (indien gevraagd en gegeven)

Gebruikers van onze websites

 • Cookies
 • IP-adres
 • Geografische locatie
 • Browsertype en – versie
 • Besturingssysteem
 • Informatie over uw bezoeken aan en gebruik van onze websites
 • Beheren van onze websites
 • Personaliseren van onze websites
 • Faciliteren van uw gebruik van de op onze websites beschikbare diensten
 • Voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen
 • Uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben
 • Uw toestemming (indien gevraagd en gegeven)

Onze zakelijke doeleinden – Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor onze interne bedrijfsdoeleinden (onze gerechtvaardigde belangen), zoals:

 • Administratie, statistische analyse, interne rapportage en onderzoek;
 • Onderzoeken van door u gemelde klachten;
 • Leveren van bewijs in geval van geschillen of verwachte geschillen tussen u en ons;
 • Detectie en preventie van fraude en andere strafbare feiten en risicobeheer;
 • Zaken en rampenherstel (bijvoorbeeld het maken van back-ups);
 • Waarborgen van de veiligheid van het netwerk en gegevens;
 • Contact opnemen met u als vertegenwoordiger van een bedrijf dat een klant of leverancier is in verband met onze relatie met dat bedrijf;
 • Contact opnemen met u als vertegenwoordiger van een bedrijf die wij als potentiële klant of leverancier beschouwen;
 • Contact opnemen met u in verband met goede doelen die wij steunen;
 • Hosten, onderhouden en anderszins ondersteunen van de werking van onze websites, waaronder het aanpassen van verschillende aspecten van onze websites om uw ervaring te verbeteren;
 • Bewaring/opslag van documenten en gegevens;
 • Beschermen van de rechten, eigendommen en/of veiligheid van CooperSurgical, Gelieerde Ondernemingen, zijn personeel en anderen; en
 • Waarborgen van de kwaliteit van de diensten die wij leveren aan onze klanten en andere Betrokkenen.

Wij zijn van mening dat het risico voor uw gegevensbeschermingsrechten in verband met Persoonsgegevens die wij verzamelen op basis van onze gerechtvaardigde belangen niet buitensporig of overmatig hinderlijk is. Wij hebben ook maatregelen getroffen om uw rechten te beschermen door voor passende bewaarperioden en beveiligingsmaatregelen.

Wij kunnen daarnaast uw Persoonsgegevens gebruiken voor andere specifieke doeleinden die kenbaar worden gemaakt op het moment dat uw Persoonsgegevens worden verzameld.

Als u ervoor kiest de door ons gevraagde Persoonsgegevens niet te verstrekken, kunnen wij de door u gevraagde producten en/of diensten mogelijk niet aan u leveren of anderszins de doeleinden vervullen waarvoor wij om de Persoonsgegevens hebben gevraagd.

D. HOE EN WANNEER DELEN WIJ GEGEVENS MET DERDEN?

Sommige producten en/of diensten die wij leveren vereisen de betrokkenheid van derden. Wij verkopen, verhuren, distribueren of stellen Persoonsgegevens niet anderszins commercieel beschikbaar aan derden, behalve dat wij informatie kunnen delen binnen onze groep van bedrijven, met onze dienstverleners en andere derden voor de in dit Beleid beschreven doeleinden:

a) Delen van gegevens binnen de CooperSurgical-groep

CooperSurgical kan uw Persoonsgegevens delen met de Gelieerde Ondernemingen:

 • waar wij dat moeten doem om de door u gevraagde producten en/of diensten te leveren; wij delen uw Persoonsgegevens bijvoorbeeld met de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.
 • wanneer u ons toestemming daartoe geeft (bijvoorbeeld wanneer u ons toestemming geeft voor marketingcommunicaties met Gelieerde Ondernemingen)

b) Delen van gegevens met dienstverleners

Wij delen uw Persoonsgegevens ook met externe dienstverleners die wij inschakelen om verschillende diensten te leveren met betrekking tot:

 • het leveren van onze producten (bijvoorbeeld koeriers en klinieken);
 • marketing- en adviesdiensten (bijvoorbeeld marketingbureaus, interactieve bureaus, emailaanbieders);
 • onze websites (bijvoorbeeld hosting en onderhoud van onze websites);
 • IT-diensten en-oplossingen (bijvoorbeeld gegevensopslag, assistentie met ons databasebeheer);

Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en hebben stappen genomen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Al onze dienstverleners zijn door middel van een schriftelijke overeenkomst gebonden om aan hen verstrekte Persoonsgegevens alleen te gebruiken voor het leveren van de specifieke dienst aan ons en om passende beveiligingsmaatregelen te treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen.

c) Delen van gegevens met andere ontvangers

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook delen met:

 • onze accountants, auditors, juristen of vergelijkbare adviseurs wanneer wij hen om professioneel advies vragen;
 • andere derden indien wij verplicht zijn om uw Persoonsgegevens te verstrekken of delen om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om rechten, eigendommen en/of de veiligheid van CooperSurgical, Gelieerde Ondernemingen, zijn personeel en anderen te beschermen;
 • andere derden om te voldoen aan de voorschriften van een rechtbank, regelgever of overheidsinstelling, bijvoorbeeld om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of van toepassing zijnde wet- of regelgeving; of
 • investeerders en andere relevante derden in het geval van een mogelijke verkoop of andere bedrijfstransactie met betrekking tot CooperSurgical en/of Gelieerde Ondernemingen.

E. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

De overdracht van uw Persoonsgegevens naar en tussen de Gelieerde Ondernemingen, dienstverleners of andere ontvangers kan betekenen dat uw Persoonsgegevens worden verzonden naar buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) naar locaties die mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming bieden als de EER-landen, waaronder landen die niet onder een passendheidsbesluit van de Europese Commissie vallen, zoals de Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens echter alleen overdragen buiten de EER:

 • waar de overdracht gebeurt naar een plaats of volgens een methode of onder omstandigheden waarvan de Europese Commissie acht dat deze passende bescherming biedt voor uw Persoonsgegevens;
 • waar wij standaard gegevensbeschermingsclausules gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of een relevante gegevensbeschermingsautoriteit; of
 • waar geen van het bovenstaande van toepassing is, maar wij wettelijk verplicht zijn dat te doen, bijvoorbeeld als de overdracht noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst met u of in uw belang, of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen tegen juridische vorderingen.

U kunt meer informatie opvragen over de veiligheidsmaatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de overdracht van Persoonsgegevens buiten de EER en waar toepassing een kopie van de standaard gegevensbeschermingsclausules die wij gebruiken, door contact met ons op te nemen op: [email protected].

F. HOELANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Het is ons beleid om uw Persoonsgegevens te bewaren gedurende de tijd die nodig is voor het specifieke doeleinde of doeleinden waarvoor deze zijn verzameld (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een overeenkomst met u). Wij kunnen echter verplicht zijn om bepaalde Persoonsgegevens langere tijd te bewaren, in overweging van factoren zoals:

 • wettelijke verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving om gegevens gedurende een bepaalde tijd te bewaren (bijvoorbeeld om aan belasting- en boekhoudingsvoorschriften te voldoen);
 • het instellen, uitoefenen of verdedigen tegen juridische vorderingen (bijvoorbeeld voor de doeleinden van een potentieel geschil).

Hoewel wij uw Persoonsgegevens blijven verwerken, zorgen wij ervoor dat dit gebeurt in overeenstemming met dit Privacybeleid. Anders wissen of anonimiseren wij uw Persoonsgegevens veilig wanneer deze niet langer nodig zijn.

Als u wilt weten hoelang wij uw Persoonsgegevens bewaren voor een bepaald doeleinde, kunt u contact met ons opnemen op: [email protected]. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoelang cookies worden bewaard.

G. HOE BESCHERMEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij erkennen dat uw Persoonsgegevens vertrouwelijk kunnen zijn. Wij waarborgen de vertrouwelijkheid van en beschermen uw Persoonsgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid en alle toepasselijke wetten, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (“AVG“).

Wij hebben technische en operationele beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of onbevoegde wijziging of vernietiging. Dergelijke maatregelen zijn onder andere het gebruik van firewalls, encryptie, passende toegangsrechtenbeheerprocessen, zorgvuldige selectie van processoren en andere technische en commercieel redelijke maatregelen om uw Persoonsgegevens een passende bescherming te bieden. Waar van toepassing kunnen wij ook back-ups maken en andere dergelijke middelen gebruiken om onbedoelde beschadiging of vernietiging van uw Persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen zorgen voor een passend niveau van beveiliging in verhouding tot de inherente risico’s van de verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens.

Merk echter op dat wanneer u informatie naar ons stuurt via het internet, de veiligheid daarvan nooit 100% kan worden gegarandeerd. Voor betalingen die wij online van u ontvangen, gebruiken wij een erkend veilig online betalingssysteem.

Wij stellen u onmiddellijk op de hoogte in geval van inbreuk op uw Persoonsgegevens die u aan ernstige risico’s zou kunnen blootstellen.

H. UW RECHTEN

Het volgende deel legt uit welke rechten u kunt uitoefenen. De verschillende rechten zijn niet absoluut en voor elk ervan gelden bepaalde uitzonderingen of kwalificaties volgens de AVG en andere algemeen toepasselijke bepalingen van gegevensbeschermingswetgeving.

 • Het recht om geïnformeerd te worden – u heeft het recht om duidelijke, transparante en eenvoudig te begrijpen informatie te ontvangen over hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken. Daarom verstrekken wij deze informatie aan u in dit Privacybeleid en in juridische kennisgevingen en voorwaarden die aan u worden verstrekt.
 • Het recht op inzage – u heeft het recht om van ons bevestigd te krijgen of uw Persoonsgegevens wel of niet door ons worden verwerkt en hoe bepaalde andere informatie wordt gebruikt (vergelijkbaar met de informatie in dit Beleid). U heeft tevens het recht op inzage in uw Persoonsgegevens door een kopie van de Persoonsgegevens over u te verzoeken. Dit is opdat u zich ervan bewust bent en kunt controleren dat wij uw gegevens gebruik in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving. Wij kunnen weigeren om informatie te verstrekken wanneer dat Persoonsgegevens van anderen zou kunnen onthullen of anderszins negatieve gevolgen zou hebben voor de rechten van anderen.
 • Het recht op rectificatie – u kunt ons vragen om uw Persoonsgegevens te corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn (bijvoorbeeld als wij de verkeerde naam of adres hebben voor u).
 • Het recht op wissing – dit wordt ook het “recht om te worden vergeten” genoemd en stelt u, in eenvoudige termen, in staat om verwijdering of wissing van uw Persoonsgegevens te verzoeken wanneer er bijvoorbeeld geen dwingende reden is voor ons om deze te blijven gebruiken of wanneer het gebruik ervan onwettig is. Dit is echter geen algemeen recht op wissing en er zijn enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld waar wij de gegevens moeten gebruiken ter verdediging van een juridische vordering of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.
 • Het recht om verwerking te beperken – u heeft het recht om verder gebruik van uw Persoonsgebruik te blokkeren of beperken wanneer wij een verzoek om rectificatie of wissing ontvangen. Wanneer de verwerking is beperkt, kunnen wij uw Persoonsgegevens nog wel opslaan, maar mogen wij deze niet verder gebruiken.
 • Het recht op gegevensportabiliteit – u heeft het recht om bepaalde Persoonsgegevens te verkrijgen en gebruiken voor uw eigen doeleinden bij verschillende organisaties (welke afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn). Dit is alleen van toepassing op door u aan ons verstrekte Persoonsgegevens die wij met uw toestemming verwerken en voor de doeleinden van het uitvoeren van een overeenkomst die op automatische wijze wordt verwerkt. In dergelijke gevallen verstrekken wij een kopie van uw gegevens in een gestructureerde, algemeen gebruikte en door machines te lezen vorm of versturen wij uw gegevens (waar technisch mogelijk) rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Het recht om bezwaar te maken – u heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking op grond van uw specifieke situatie, voor zover verwerking plaatsvindt voor de doeleinden van gerechtvaardigde belangen van CooperSurgical, de Gelieerde Ondernemingen of door een gegevensontvanger. Wij kunnen de Persoonsgegevens blijven verwerken als wij dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als wij dit moeten doen voor het instellen, uitoefenen of verdedigen tegen juridische vorderingen. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, kunnen wij uw Persoonsgegevens niet langer verwerken voor dergelijke doeleinden.
 • Het recht om toestemming in te trekken – waar wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dergelijke intrekking heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan de intrekking.

I. ZO KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u meer informatie wilt of de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, of als u ontevreden bent met hoe wij zijn omgegaan met uw Persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze Gegevensbeschermingsfunctionaris op: [email protected].

Voordat wij uw verzoek beoordelen, kunnen wij om aanvullende informatie vragen om u te identificeren. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt en wij u daardoor niet kunnen identificeren, kunnen wij weigeren om in te gaan op uw verzoek.

Wij reageren in het algemeen op uw verzoek binnen een maand na ontvangst daarvan. Wij kunnen deze periode verlengen met twee maanden als dat nodig is gezien de complexiteit en het aantal verzoeken dat u heeft ingediend.

Wij brengen u geen kosten in rekening voor dergelijke communicaties of acties die wij ondernemen, tenzij:

 • u aanvullende kopieën verzoekt van uw Persoonsgegevens die worden verwerkt, in welk geval wij u redelijke administratiekosten in rekening kunnen brengen, of
 • als u duidelijk ongegronde of buitensporige verzoeken indient, met name vanwege de herhaaldelijke aard ervan, in welk geval wij redelijke administratiekosten in rekening kunnen brengen of kunnen weigeren in te gaan op het verzoek.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht of van mening bent dat onze verwerking van uw Persoonsgegevens niet voldoet aan de gegevensbeschermingswetgeving, kunt u een klant indienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. De inspecteur-generaal voor de bescherming van de persoonsgegevens (Datatilysnet) of zijn opvolger is de gegevensbeschermingsautoriteit in Denemarken.