Zásady ochrany osobních údajů

Choose your language:

A. O TĚCHTO ZÁSADÁCH

Usilujeme o to, abychom vám poskytovali profesionální a hodnotné produkty a služby za současného zachování vašeho soukromí.

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále také „zásady“) uvádějí, kdy, proč a jak shromažďujeme, používáme a jinak nakládáme (souhrnně dále jen „zpracováváme“) s osobními údaji o našich zákaznících, našich potenciálních zákaznících, prodejcích, potenciálních prodejcích, obchodních partnerech a uživatelích našich webových stránek (dále jen „subjekty údajů“). „Osobní údaje“ jsou veškeré údaje týkající se vás, které mohou sloužit k vaší přímé nebo nepřímé identifikaci.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, jak je popsáno v těchto zásadách zpracování osobních údajů a jak je popsáno při shromažďování údajů od vás. Naše zásady zpracování osobních údajů je nutno číst společně s veškerými jinými právními oznámeními nebo obchodními podmínkami, které vám poskytneme, když od vás shromažďujeme údaje (nebo později), nebo které jsou k dispozici na jiných stránkách našeho webu.

V případech, kdy používáte naše weby, budeme zpracovávat vaše osobní údaje shromážděné pomocí souborů cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.
Přečtěte si prosím tyto zásady používání souborů cookie.

B. KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA VAŠE ÚDAJE?

Správcem vašich osobních údajů jsme my, CooperSurgical, s evropským ústředím na adrese: Knardrupvej 2, 2760 Målov, Dánsko. Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese
[email protected].

V případech, kdy společnost CooperSurgical sdílí osobní údaje se svými přidruženými subjekty (dále jen „přidružené subjekty“, což označuje naše dceřiné společnosti, naši hlavní holdingovou společnost a její dceřiné společnosti), přidružené subjekty jsou rovněž správci údajů, jak je vysvětleno v těchto zásadách zpracování osobních údajů. Podrobnosti o přidružených subjektech, včetně jejich umístění, jsou uvedeny níže.

V těchto zásadách zpracování osobních údajů označují odkazy na „my“ nebo „náš“ (ve všech pádech, číslech a rodech) společnost CooperSurgical a/nebo její přidružené subjekty. Odkazy na „vy“ a „váš“ (ve všech pádech, číslech a rodech) jsou odkazy na subjekty údajů.

C. JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A PROČ?

Mezi druhy údajů, které můžeme od vás shromažďovat v závislosti na tom, jak s námi interagujete (např. jak používáte naše weby), a účely zpracování patří:

Kategorie subjektů údajů

Druh údajů

Účely zpracování

Právní základ zpracování

Kliniky a lékaři

 • Vaše jméno
 • Vaše adresa (pracovní a osobní)
 • Vaše e-mailová adresa Adresa
 • Vaše telefonní čísla (pracovní a osobní)
 • Historie vašich nákupů
 • Pracovní funkce
 • Pracovní sektor
 • Mediální kanály
 • zasílání zboží zakoupeného od nás
 • dodávání služeb zakoupených od nás
 • plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, včetně výběru plateb od vás, zasílání faktur, výkazů, upomínek na obnovení služby a upomínek platby
 • zasílání nemarketingových obchodních sdělení
 • zasílání marketingových sdělení (včetně našeho e-mailového zpravodaje) týkajících se našich produktů či služeb, pokud jste o ně požádali
 • plnění našich zákonných a regulatorních povinností
 • Plnění smlouvy plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli
 • Váš souhlas (pokud byl vyžádán a poskytnut)

Potenciální zákazníci

 • Vaše jméno
 • Vaše adresa (pracovní a osobní)
 • Vaše e-mailová adresa
 • Vaše telefonní čísla (pracovní a osobní)
 • zasílání marketingových sdělení (včetně našich e-mailových zpravodajů) týkajících se našich produktů či služeb a novinek z oboru, pokud jste o ně požádali
 • Váš souhlas (pokud byl vyžádán a poskytnut)

Zákazníci (včetně klinik)

 • Vaše jméno
 • Vaše adresa (pracovní a osobní)
 • Vaše e-mailová adresa
 • Vaše telefonní čísla (pracovní a osobní)
 • Vaše pracovní pozice, role
 • zasílání zboží zakoupeného od nás
 • dodávání služeb zakoupených od nás
 • plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, včetně výběru plateb od vás, zasílání faktur, výkazů, upomínek na obnovení služeb a upomínek platby
 • zasílání nemarketingových obchodních sdělení
 • zasílání marketingových sdělení (včetně našeho e-mailového zpravodaje) týkající se našich produktů či služeb, pokud jste o ně požádali
 • Plnění našich zákonných a regulatorních povinností
 • Plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli
 • Váš souhlas (pokud byl vyžádán a poskytnut)

Prodejci a potenciální prodejci

 • Vaše jméno
 • Vaše adresa (pracovní a osobní)
 • Vaše e-mailová adresa
 • Vaše telefonní čísla (pracovní a osobní)
 • Vaše pracovní pozice, role
 • vaše objednávky zboží a služeb
 • vaše dotazy na zboží a služby, které byste nám mohli dodávat
 • Zasílání nemarketingových obchodních sdělení
 • plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, včetně vystavení objednávek pro vás a provádění plateb pro vás
 • plnění našich zákonných a regulatorních povinností
 • plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli
 • Váš souhlas (pokud byl vyžádán a poskytnut)

Uživatelé našich webů

 • Soubory cookie
 • IP adresa
 • Geografická poloha
 • Typ a verze prohlížeče
 • Operační systém
 • Informace o vašich návštěvách na našem webu a jeho používání
 • správa našich webů
 • personalizace našich webů
 • abyste mohli používat služby dostupné na našich webech
 • Plnění našich zákonných a regulatorních povinností
 • Plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli
 • Váš souhlas (pokud byl vyžádán a poskytnut)

Naše podnikové účely – vaše osobní údaje můžeme rovněž používat pro naše interní podnikové účely (naše oprávněné zájmy) jako jsou::

 • vedení evidence, statistická analýza, interní výkaznictví a výzkumné účely;
 • šetření případných vašich stížností;
 • poskytnutí důkazů v případných sporech nebo očekávaných sporech mezi vámi a námi;
 • odhalování a prevence podvodů, jiných trestných činů a pro účely řízení rizik;
 • oživení činnosti a zotavení po havárii (např. vytváření záloh);
 • zajištění síťové a informační bezpečnosti;
 • kontaktování vás jako zástupce společnosti, která je zákazníkem nebo prodejcem v souvislosti s naším vztahem s touto společností;
 • kontaktování vás jako zástupce společnosti, kterou považujeme za potenciálního zákazníka nebo prodejce;
 • kontaktování vás v souvislosti s charitativními činnostmi, které podporujeme;
 • hostování, údržba a celková podpora provozu našich webů, včetně přizpůsobení jejich různých aspektů pro zlepšení jejich používání;
 • uchovávání/ukládání dokumentů a dat;
 • ochrana práv, majetku a/nebo bezpečnosti společnosti CooperSurgical, veškerých jejích přidružených subjektů, jejich pracovníků a dalších osob;
 • zajištění kvality služeb, které poskytujeme našim klientům a jiným subjektům údajů.

Domníváme se, že riziko pro vaše práva plynoucí z ochrany osobních údajů v souvislosti s osobními údaji, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, není přílišné ani příliš nešetrné. Zavedli jsme rovněž opatření na ochranu vašich práv tím, že řádně dodržujeme lhůty pro uchovávání a bezpečnostní kontroly.

Kromě toho můžeme používat vaše osobní údaje k dalším konkrétním účelům uvedeným v okamžiku shromažďování vašich osobních údajů.

Pokud se rozhodnete nám osobní údaje, které požadujeme, neposkytnout, je možné, že vám nebudeme moci poskytovat produkty a/nebo služby, které jste si vyžádali, nebo jinak plnit účel(y), pro něž jsme o osobní údaje žádali.

D. JAK A KDY SDÍLÍME ÚDAJE S TŘETÍMI STRANAMI?

Některé produkty a/nebo služby, které poskytujeme, vyžadují zapojení třetích stran. Osobní údaje neprodáváme, nepronajímáme, nedistribuujeme ani jinak komerčně nezpřístupňujeme žádné třetí straně; údaje můžeme sdílet v naší skupině společností, s našimi poskytovateli služeb a dalšími třetími stranami za účely uvedenými v těchto zásadách:

a) Sdílení údajů ve skupině CooperSurgical

Společnost CooperSurgical může vaše osobní údaje sdílet s přidruženými subjekty:

 • v případě, kdy je to nutné, abychom poskytli produkty a/nebo služby nebo informace, které jste si vyžádali; například předáváme vaše osobní údaje do USA nebo JAR;
 • jestliže s tím souhlasíte (např. když nám poskytnete souhlas s obchodními sděleními od přidružených subjektů).

b) Sdílení údajů s poskytovateli služeb

Vaše osobní údaje sdílíme rovněž s našimi externími poskytovateli služeb, jichž využíváme k poskytování různých služeb, a to v souvislosti s:

 • doručováním našich produktů (např. kurýři a kliniky);
 • marketingovými a reklamními službami (např. marketingové agentury, interaktivní agentury, poskytovatelé e-mailingových řešení);
 • našimi weby (např. hosting a údržba našich webů);
 • IT službami a řešeními (např. poskytování úložišť dat, pomoc se správou databází).

Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a přijali jsme opatření, abychom zajistili dostatečnou ochranu vašich osobních údajů. Všichni naši poskytovatelé služeb jsou vázáni písemnou smlouvou, aby osobní údaje jim poskytnuté zpracovávali pouze k účelům poskytování konkrétní služby nám a aby měli vhodná bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů.

c) Sdílení údajů s jinými příjemci

Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet s:

 • našimi účetními, auditory, právníky nebo podobnými poradci, když je požádáme, aby nám poskytli odborné poradenství;
 • veškerými jinými třetími stranami, pokud jsme povinni vaše osobní údaje poskytnout nebo sdílet, abychom splnili jakoukoli právní povinnost, chránili práva, majetek a/nebo bezpečí společnosti CooperSurgical, veškerých jejích přidružených subjektů, jejich pracovníků a dalších osob;
 • jakýmikoli třetími stranami za účelem jednání v souladu s požadavky soudu, regulátora nebo státního orgánu, například za účelem dodržení soudního příkazu nebo jednání v souladu s účinným zákonem nebo předpisem;
 • investory a dalšími příslušnými třetími stranami v případě možného prodeje nebo jiné podnikové transakce týkající se společnosti CooperSurgical a/nebo jakéhokoli jejího přidruženého subjektu.

E. MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Předávání vašich osobních údajů přidruženým subjektům, poskytovatelům služeb nebo jiným příjemcům a mezi nimi může zahrnovat odesílání vašich osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EGS“), do míst, která nemusejí poskytovat stejnou úroveň ochrany jako místa v zemích EHS, včetně zasílání do třetích zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, a to včetně zemí jako jsou: USA a JAR.

Vaše osobní údaje nicméně můžeme předávat mimo EHS, pouze:

 • jestliže předání je do místa nebo způsobem nebo za okolností, které dle mínění Evropské komise poskytují dostatečnou ochranu vašich osobních údajů;
 • jestliže máme uzavřeny standardní doložky o ochraně údajů přijaté Evropskou komisí nebo příslušným orgánem ochrany osobních údajů; nebo
 • jestliže neplatí nic z výše uvedeného, ale i tak nám zákon dovoluje tak činit, například pokud je předání nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo ve vašem zájmu nebo pro účely stanovení, uplatnění nebo obranu právních nároků.

Na následující e-mailové adrese můžete požádat o další podrobnosti o ochranných opatřeních, která máme zavedena s ohledem na předávání osobních údajů mimo EHS, případně o kopii standardních doložek o ochraně údajů, které máme uzavřeny: [email protected].

F. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Naší zásadou je uchovávat vaše osobní údaje po dobu nutnou pro konkrétní účel nebo účely, pro něž byly shromážděny (např. pro plnění smlouvy s vámi). Je ale možné, že některé osobní údaje budeme muset uchovávat po delší dobu, s přihlédnutím k faktorům jako například:

 • právní povinnost(i) dle příslušných zákonů uchovávat údaje po určitou dobu (např. dodržování požadavků v oblasti daní a účetnictví);
 • stanovení, uplatnění nebo obrana právních nároků (např. pro účely možného sporu).

Když budeme i nadále zpracovávat vaše osobní údaje, zajistíme, aby s nimi bylo nakládáno v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů. Jinak vaše osobní údaje bezpečně vymažeme nebo anonymizujeme, jakmile již nebudou třeba.

Chcete-li zjistit, jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme pro konkrétní účel, můžete nás kontaktovat na: [email protected]. Podrobnější informace o tom, jak dlouho jsou uchovávány soubory cookie, najdete v našich zásadách používání souborů cookie.

G. JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Jsme si vědomi toho, že vaše osobní údaje mohou být důvěrné. Jejich důvěrnost zachováme a budeme je chránit v souladu s našimi zásadami zpracování osobních údajů a všemi příslušnými zákony, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen „GDPR“).

Zavedli jsme technologická a provozní bezpečnostní opatření s cílem chránit vaše osobní údaje před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněnou změnou nebo zničením. Mezi tato opatření patří používání brán firewall, šifrování, řádné procesy správy přístupových práv, pečlivý výběr zpracovatelů a další technická a obchodně přiměřená opatření pro poskytování vhodné ochrany vašich osobních údajů. V určitých případech můžeme také vytvářet záložní kopie a používat jiné prostředky, abychom zabránili náhodnému poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Tato opatření zajišťují přiměřenou úroveň zabezpečení ve vztahu k rizikům vlastním zpracování a povaze chráněných osobních údajů.

Mějte ale na paměti, že v případě, kdy nám předáváte informace prostřednictvím internetu, nelze zaručit 100% bezpečnost těchto přenosů. U veškerých plateb, které od vás přijímáme online, použijeme uznávaný zabezpečený online platební systém.

V případě jakéhokoli porušení zabezpečení vašich osobních údajů, které vás může vystavit vážnému riziku, vás okamžitě informujeme.

H. VAŠE PRÁVA 

Následující oddíl vysvětluje vaše práva, která můžete uplatnit. Tato různá práva nejsou absolutní a každé má určité výjimky nebo podmínky uplatnitelnosti v souladu s GDPR a dalšími obecně platnými ustanoveními zákonů o ochraně osobních údajů.

 • Právo být informován – máte právo na poskytnutí jasných, transparentních a srozumitelných informací o tom, jak používáme vaše osobní údaje. Z tohoto důvodu vám poskytujeme informace v těchto zásadách zpracování osobních údajů a v případných právních oznámeních nebo obchodních podmínkách, které vám poskytujeme.
 • Právo na přístup – máte právo na to, abyste od nás obdrželi potvrzení, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme vaše osobní údaje, a určité další informace (podobné těm uvedených v těchto zásadách) o tom, jak je používáme. Máte rovněž právo na přístup ke svým osobním údajům, a to vyžádáním kopie osobních údajů týkajících se vás. Důvodem je to, abyste si byli vědomi a mohli zkontrolovat, že vaše údaje používáme v souladu se zákony o ochraně osobních údajů. Poskytnutí informací můžeme odmítnout, pokud by zahrnovalo odhalení osobních údajů jiné osoby nebo by to jinak mělo negativní dopad na práva jiné osoby.
 • Právo na opravu – můžete nás požádat, abychom přijali opatření na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné (např. pokud u vás máme nesprávné jméno nebo adresu).
 • Právo na výmaz – je známé též jako „právo být zapomenut“ a jednoduše řečeno vám umožňuje požádat o odstranění nebo odebrání vašich osobních údajů, jestliže například neexistuje závažný důvod, proč bychom je měli používat, nebo pokud je jejich zpracování nezákonné. Toto právo ale není obecným právem na výmaz a existují určité výjimky, např. když potřebujeme tyto údaje použít při obraně právního nároku nebo abychom mohli splnit právní povinnost.
 • Právo na omezení zpracování – máte právo „blokovat“ nebo zakázat další zpracování vašich osobních údajů, zatímco vyhodnocujeme váš požadavek na opravu, nebo jako alternativu výmazu. I když je zpracování omezeno, můžeme uchovávat vaše osobní údaje, ale nemůžeme je dále používat.
 • Právo na přenositelnost údajů – máte právo na získání a opětovné použití určitých osobních údajů pro své vlastní účely v různých organizacích (které jsou samostatnými správci údajů). To se týká pouze vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, které zpracováváme s vaším souhlasem a za účelem plnění smlouvy a které se zpracovávají automatizovaně. V takovém případě vám poskytneme kopii vašich údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo (pokud je to technicky možné) můžeme vaše údaje předat přímo samostatnému správci údajů.
 • Právo vznést námitku – máte právo kdykoli vznést námitku proti určitým typům zpracování z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, ledaže je zpracování nezbytné za účelem oprávněných zájmů společnosti CooperSurgical, některého z jejích přidružených subjektů nebo příjemce údajů. Budeme moci i nadále zpracovávat osobní údaje, pokud můžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud to potřebujeme pro stanovení, uplatnění nebo obranu právních nároků. Máte-li námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudeme nadále vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
 • Právo odvolat souhlas – v případech, kdy zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Toto odvolání ale nemá vliv na zákonnost zpracování, které proběhlo před tímto odvoláním.

I. JAK NÁS KONTAKTOVAT

Chcete-li požádat o další informace nebo uplatnit kterékoli z výše uvedených práv, nebo pokud nejste spokojeni s tím, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na: [email protected].

Než vaši žádost vyhodnotíme, můžeme si vyžádat další údaje, abychom vás identifikovali. Pokud tyto požadované informace neposkytnete a nelze vás proto identifikovat, můžeme odmítnout se vaší žádostí zabývat.

Na vaši žádost obvykle odpovíme do jednoho měsíce ode dne, kdy vaši žádost obdržíme. Tuto lhůtu můžeme prodloužit o další dva měsíce, pokud to bude nutné vzhledem ke složitosti a počtu žádostí, které jste zaslali.

Za tuto komunikaci a akce, které provedeme, vám nebudeme účtovat žádné částky, ledaže:

 • požádáte o další kopie svých osobních údajů, které jsou zpracovávány; v tom případě vám můžeme účtovat přiměřené administrativní náklady, nebo
 • jestliže podáváte zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené žádosti, zejména protože se opakují; v tomto případě vám můžeme účtovat přiměřené administrativní náklady nebo odmítnout se žádostí zabývat.

Nejste-li spokojeni s naší odpovědí na vaši stížnost nebo se domníváte, že to, jak vaše osobní údaje zpracováváme, není v souladu se zákony o ochraně osobních údajů, můžete podat stížnost k příslušnému orgánu pro ochranu osobních údajů. Orgánem pro ochranu osobních údajů v Dánsku je generální inspektor pro ochranu osobních údajů
(
Datatilysnet) nebo jeho nástupce.